Дежурен телефон  за уведомяване на РДГ Ловеч, при прекъсване на системата за видеонаблюдение в обектите по чл. 206 от ЗГ - 0878015112 

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА: https://app.eop.bg/buyer/32508

НачалоДокументиОбща информация

РДГ Ловеч | Документи

Ловностопански райони около огнищa на АЧС
 
Закони
 
Правилници
 
Наредби
 
Приложения / Образци
 
Инвентаризация и планиране
 
Областни планове за развитие на горските територии
 
Стопанисване на горите
 
Промени в горските територии
 
Лесопатологични прогнози
 
Регламент 995
 
Горски репродуктивни материали
 
Заповеди за изваждане от употреба на КГМ и ПМ
 
Медии
 
Счетоводство, бюджет и управление на собствеността
 
Проекти / Програми / Стратегии
 
Гори във фаза на старост
 
Документи по Заповед №576/22.04.2016
 
Ловно стопанство
 
BIO4ECO
 
Звено Вътрешен одит
 
Проект № BG05SFOP001-2.006-0039-CO1 „Повишаване капацитета на служителите на ИАГ за изпълнение на контролни функции по управление на горите“ по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
 
ЗДОИ
 
Мнения, становища, позиции
 
Обща информация
 
План извлечения
 
Предписания
 
Харта на клиента

Дата на публикуване: 21.05.2024 г. изтегли
 
Заповед за утвърждаване на Харта на клиента

РДГ08-1-268 - 14.05.2024


Дата на публикуване: 21.05.2024 г. изтегли
 
Заповед във връзка с административното обслужване

С цел повишаване на качеатвото на административното обслужване


Дата на публикуване: 17.05.2024 г. изтегли
 
Годишен отчетен доклад на Изпълнителна агенция по горите за 2023 г.

Дата на публикуване: 16.05.2024 г. изтегли
 
Заповед № 411/16.04.2012 г. на изпълнителния директор на ИАГ за определяне на период за издаване на превозни билети поради преустановяване на функционирането на модул ЕПБ, считано от 17 ч на 16.04.2024 г. до отмяна на настоящата заповед

Дата на публикуване: 16.04.2024 г. изтегли
 
Заповед № 410/16.04.2012 г. на изпълнителния директор на ИАГ за определяне на извънреден ред за издаване на превозни билети за транспортиране на дървесина от временен склад

и на дървесина, добита извън горските територии, при временно инцидентно или непредвидено преустановяване функционирането на модула за издаване на превозни билети в информационната система на ИАГ, наричан по-долу модул „електронен превозен билет“/ЕПБ/.


Дата на публикуване: 16.04.2024 г. изтегли
 
Заповед на Областен управител -Ловеч за срок на пожароопасен сезон

Заповед на Областен управител-Ловеч за срок на пожароопасен сезонза 2024г., в горските тритории на Област Ловеч за срок: от 01.04.2024г. до 31.10.2024г.


Дата на публикуване: 02.04.2024 г. изтегли
 
Заповед на Областен управител -Плевен за срок на пожароопасен сезон

Заповед на Областен управител-Плевен за срок на пожароопасен сезонза 2024г. , в горските тритории на Област Плевен за срок: от 01.04.2024г. до 31.10.2024г.


Дата на публикуване: 02.04.2024 г. изтегли
 
ОПЕРАТИВЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ ЗА 2024 ГОДИНА

Дата на публикуване: 27.03.2024 г. изтегли
 
Резултати от извършената инвентаризация на състоянието на изградените едроразмерни укрепителни съоръжения в горски територии към 31.12.2023 г.

Дата на публикуване: 27.03.2024 г. изтегли
 
Годишен доклад за дейностите по контрол и опазване на горските територии, дивеча и рибните ресурси в обектите за любителски риболов по реда на чл. 21, ал.4 от Наредба № 1 от 30.01.2012 г. за контрола и опазването на горските територии

Дата на публикуване: 19.03.2024 г. изтегли
 
Заповед № РД 49-74/08.03.2024 г. на министъра на земеделието и храните за утвърждаване на нов образец на позволително за ползване на диворастящи гъби и плодове от горските територии

Дата на публикуване: 12.03.2024 г. изтегли
 
Заповед № РД 49-73/08.03.2024 г. на министъра на земеделието и храните за определяне на месечна цена за ползване на диворастящи гъби и плодове от горските територии

Дата на публикуване: 12.03.2024 г. изтегли
 
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА НА УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ОТ КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ ПРЕЗ 2023 г.

Дата на публикуване: 08.03.2024 г. изтегли
 
Резултати от извършената инвентаризация на наличните пожарища и невъзобновени сечища, както и на унищожени гори от други природни въздействия в горските територии към 31.12.2023 г.

Дата на публикуване: 27.02.2024 г. изтегли
 
Доклад - Проучване и измерване удовлетвореността на потребителите от предлаганото административно обслужване в РДГ-Ловеч през 2023г.

Доклад - Проучване и измерване удовлетвореността на потребителите от предлаганото административно обслужване в РДГ-Ловеч през 2023г.


Дата на публикуване: 21.02.2024 г. изтегли
 
Заповед № 173/16.02.2024 г. на изпълнителния директор на ИАГ за правомощията на служители от РДГ София по чл. 197 от ЗГ

Дата на публикуване: 16.02.2024 г. изтегли
 
Годишен доклад 2023

ГОДИШЕН ДОКЛАД НА РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ – ЛОВЕЧ
ЗА ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ 2023-та ГОДИНА


Дата на публикуване: 15.02.2024 г. изтегли
 
Обобщена инвентаризация на горските култури 2023 г.

Дата на публикуване: 18.01.2024 г. изтегли
 
Заповед № 43/17.01.2024 г. за определяне на работна група за изготвяне на последваща оценка на изпълнението на Стратегическия план за развитие на горския сектор 2014-2023 г.

Дата на публикуване: 17.01.2024 г. изтегли
 
Заповед № РД 49-593/19.12.2023 г. на министъра на земеделието, храните и горите за определяне на цена за 1 декар компесационно залесяване

Дата на публикуване: 22.12.2023 г. изтегли
 
Заповед № 1124/07.12.2023 г. на изпълнителния директор на ИАГ за определяне на цена за 1 декар компесационно залесяване

Дата на публикуване: 22.12.2023 г. изтегли
 
Инструкция за документооборота и деловодната дейност в Изпълнителна агенция по горите

Дата на публикуване: 27.09.2023 г. изтегли
 
Заповед № 826/19.09.2023 г. на изпълнителния директор на ИАГ за правомощията на служители от РДГ Ловеч по чл. 197 от ЗГ

Дата на публикуване: 19.09.2023 г. изтегли
 
Заповед № 765/29.08.2023 г. на изпълнителния директор на ИАГ за правомощията на служители от РДГ Кюстендил по чл. 197 от ЗГ

Дата на публикуване: 19.09.2023 г. изтегли
 
Заповед № 674/18.07.2023 г. на изпълнителния директор на ИАГ за правомощията на служители от РДГ Варна по чл. 197 от ЗГ

Дата на публикуване: 18.07.2023 г. изтегли
 
Заповед № 652/06.07.2023 г. на изпълнителния директор на ИАГ за правомощията на служители от РДГ Шумен по чл. 197 от ЗГ

Дата на публикуване: 07.07.2023 г. изтегли
 
Заповед № 616/27.06.2023 г. на изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване на Методика за изчисляване на таксите, които се събират в системата на Изпълнителната агенция по горите по Закона за горите и по Закона за държавните такси

Дата на публикуване: 27.06.2023 г. изтегли
 
Заповед № 601/22.06.2023 г. на изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване на Вътрешни правила за организацията, реда и експлоатацията на служебните автомобили, собственост или предоставени за ползване от ИАГ

Дата на публикуване: 22.06.2023 г. изтегли
 
Заповед № 597/20.06.2023 г. на изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване на Инструкция за командироване в страната и чужбина на служители от ИАГ

Дата на публикуване: 20.06.2023 г. изтегли
 
Заповед № 565/12.06.2023 г. на изпълнителния директор на ИАГ за определяне водосборите с поройна активност в горските територии в страната

Дата на публикуване: 12.06.2023 г. изтегли
 
Заповед № 552/09.06.2023 г. на изпълнителния директор на ИАГ за изменение на „Инструкция за документооборота и деловодната дейност в Изпълнителна агенция по горите“, утвърдена със Заповед 825/28.09.2022 г.

Дата на публикуване: 12.06.2023 г. изтегли
 
Заповед № 521/29.05.2023 г. на изпълнителния директор на ИАГ за правомощията на служители от ДПП Витоша по чл. 197 от ЗГ

Дата на публикуване: 30.05.2023 г. изтегли
 
Заповед на Директора на РДГ-Ловеч за почивен сезон 2023г. , база Китен

Заповед на Директора на РДГ-Ловеч за почивен сезон 2023г. , база Китен


Дата на публикуване: 17.05.2023 г. изтегли
 
Годишния отчетен доклад на Изпълнителна агенция по горите за 2022 г.

Дата на публикуване: 15.05.2023 г. изтегли
 
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАЩИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ В ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ

Дата на публикуване: 04.05.2023 г. изтегли
 
Заповед за утвърждаване на вътрешни правила за обмен на документи в Регионална дирекция по горите Ловеч

Заповед РДГ08-1-241 - 31.03.2023  на Директора на РДГ-Ловеч за утвърждаване на вътрешни правила за обмен на документи в Регионална дирекция по горите Ловеч“ неразделна част от заповедта.


Дата на публикуване: 07.04.2023 г. изтегли
 
ИНСТРУКЦИЯ ЗА ДЕЛОВОДНАТА ДЕЙНОСТ И ДОКУМЕНТООБОРОТА В РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ЛОВЕЧ

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ДЕЛОВОДНАТА ДЕЙНОСТ И ДОКУМЕНТООБОРОТА В РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ЛОВЕЧ


Дата на публикуване: 07.04.2023 г. изтегли
 
Годишен доклад на Регионалнан дирекция по горите Ловеч за дейността през 2022 година

Годишен доклад на Регионалнан дирекция по горите Ловеч за дейността през 2022 година


Дата на публикуване: 07.04.2023 г. изтегли
 
Оперативен план с цели и дейности на Изпълнителна агенция по горите за 2023 г.

Дата на публикуване: 24.03.2023 г. изтегли
 
Резултати от извършената инвентаризация на състоянието на изградените едроразмерни укрепителни съоръжения в горски територии към 31.12.2022 г.

Дата на публикуване: 20.03.2023 г. изтегли
 
Д О К Л А Д oтносно дейностите по контрол и опазване на горските територии, дивеча и рибните ресурси в обектите за любителски риболов по реда на чл. 21, ал.4 от Наредба № 1 от 30.01.2012 г. за контрола и опазването на горските територии

Дата на публикуване: 07.03.2023 г. изтегли
 
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА НА УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ОТ КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ ПРЕЗ 2022 г.

Дата на публикуване: 06.03.2023 г. изтегли
 
Заповед № 198/02.03.2023 г. на изпълнителния директор на ИАГ за правомощията на служители от РДГ София по чл. 197 от ЗГ

Дата на публикуване: 02.03.2023 г. изтегли
 
Вътрешни правила за извършване на предварителен контрол

Вътрешни правила за извършване на предварителен контрол в Регионална дирекция по горите - Ловеч


Дата на публикуване: 24.02.2023 г. изтегли
 
Резултати от извършената инвентаризация на наличните пожарища и невъзобновени сечища, както и на унищожени гори от други природни въздействия в горските територии към 31.12.2022 г.

Дата на публикуване: 21.02.2023 г. изтегли
 
Отчет за изпълнението на заложените за 2022 г. цели и дейности на Изпълнителна агенция по горите

Дата на публикуване: 21.02.2023 г. изтегли
 
Ежегодни цели за 2023 г. на Изпълнителна агенция по горите

Дата на публикуване: 21.02.2023 г. изтегли
 
Заповед № 110/03.02.2023 г. на изпълнителния директор на ИАГ за правомощията на служители от РДГ Шумен по чл. 197 от ЗГ

Дата на публикуване: 03.02.2023 г. изтегли
 
Заповед № 29/13.01.2023 г. на изпълнителния директор на ИАГ за правомощията на служители от ДПП Шуменско плато по чл. 197 от ЗГ

Дата на публикуване: 13.01.2023 г. изтегли
 
Обобщена инвентаризация на горските култури 2022 г.

Дата на публикуване: 12.01.2023 г. изтегли
 
Заповед № 1/03.01.2021 г. на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите за определяне цената на 1 декар компенсационно залесяване, която ще се заплаща през 2023 г. по заявления, които се разглеждат по реда на Закона за горите

Дата на публикуване: 03.01.2023 г. изтегли
 
Заповед № РД 49-583/30.12.2022 г. на министъра на земеделието за определяне цената на 1 декар компенсационно залесяване, която ще се заплаща през 2023 г. по реда на Закона за горите

Дата на публикуване: 03.01.2023 г. изтегли
 
Заповед № 1172/29.12.2022 г. на изпълнителния директор на ИАГ относно закриване на постоянен контролен горски пункт „Варвара“

Дата на публикуване: 03.01.2023 г. изтегли
 
Заповед № 1083/28.11.2022 г. за изменение и допълнение на „Вътрешни правила за управление цикъла на обществените поръчки в Изпълнителна агенция по горите“, утвърдени със заповед № 759/05.09.2022 г.

Дата на публикуване: 28.11.2022 г. изтегли
 
Заповед № 825/28.09.2022 г. на изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване на „Инструкция за документооборота и деловодната дейност в Изпълнителна агенция по горите“

Дата на публикуване: 28.09.2022 г. изтегли
 
На 14.09.2022 г. бе проведено заседание на Експертен съвет на ИАГ, при което бе приета актуализиране на примерната Схема за разполагане на средства за наблюдение и откриване на пожари в горските територии на страната.

Дата на публикуване: 21.09.2022 г. изтегли
 
Заповед № 759/05.09.2022 г. за утвърждаване на „Вътрешни правила за управление цикъла на обществените поръчки в Изпълнителна агенция по горите“

Дата на публикуване: 06.09.2022 г. изтегли
 
Заповед РДГ08-3-378/ 01.09.2022 на Директора на РДГ-Ловеч

Заповед на Директора на РДГ-Ловеч за забрана на

горскостопански, строителни, ремонтни и други работи, нарушаващи спокойствието на дивеча, включително преминаването на камиони и друга горскостопанска и селскостопанска техника в следните местности и горски територии в ДУ Михалска – държавна собственост в района на дейност на ЮЗДП ТП ДГС Тетевен:


Дата на публикуване: 02.09.2022 г. изтегли
 
Заповед РДГ08-3-377/ 01.09.2022 на Директора на РДГ-Ловеч

Заповед на Директора на РДГ-Ловеч за забрана на

горскостопански, строителни, ремонтни и други работи, нарушаващи спокойствието на дивеча, включително преминаването на камиони и друга горскостопанска и селскостопанска техника в следните местности и горски територии в ДУ Зеленика” – държавна собственост в района на дейност на ЮЗДП ТП ДГС Тетевен:


Дата на публикуване: 02.09.2022 г. изтегли
 
Заповед РДГ08-3-376/ 01.09.2022 на Директора на РДГ-Ловеч

Заповед на Директора на РДГ-Ловеч за забрана на

горскостопански, строителни, ремонтни и други работи, нарушаващи спокойствието на дивеча, включително преминаването на камиони и друга горскостопанска и селскостопанска техника в следните местности и горски територии в ДУ Вежен – държавна собственост в района на дейност на ЮЗДП ТП ДГС Тетевен:


Дата на публикуване: 02.09.2022 г. изтегли
 
Заповед № РД 49-295/19.08.2022 г. на министъра на земеделието за изменение на Заповед № РД 49-294/18.08.2022 г. за забрана на износа на необработен дървен материал за срок от три месеца

Дата на публикуване: 23.08.2022 г. изтегли
 
Заповед № РД 49-294/18.08.2022 г. на министъра на земеделието за забрана на износа на необработен дървен материал за срок от три месеца, считано от 18.08.2022 г.

Дата на публикуване: 23.08.2022 г. изтегли
 
Заповед № 713/19.08.2022 г. на изпълнителния директор на ИАГ за правомощията на служители от ДПП Шуменско плато по чл. 197 от ЗГ

Дата на публикуване: 22.08.2022 г. изтегли
 
Заповед № 710/19.08.2022 г. на изпълнителния директор на ИАГ за правомощията на служители от ДПП Рилски Манастир по чл. 197 от ЗГ

Дата на публикуване: 19.08.2022 г. изтегли
 
Регистрация на GPS на МП

Образци на заявления за Регистрация на GPS на МПС  за фирми и физически лица


Дата на публикуване: 18.08.2022 г. изтегли
 
Нови документи във връзка с предоставяните административни услуги от Регионална дирекция по горите Ловеч

 

Нови документи във връзка с предоставяните административни услуги от Регионална дирекция по горите Ловеч, с отразени всички актуални изменения и допълнения на Наредбата за административното обслужване, както следва:

1.Харта на клиента и стандарти за административно обслужване в Регионална дирекция по горите Ловеч.

2.Вътрешни правила за организация на административното обслужване в Регионална дирекция по горите Ловеч.

3.Наръчник за организация на административното обслужване по телефона в Регионална дирекция по горите Ловеч.

 Извършването на административните услуги по чл. 10, ал. (1) от Вътрешни правила за организация на административното обслужване в Регионална дирекция по горите-Ловеч се осъществява от Звено за административно обслужване в поименен състав определен със Заповед № РДГ08-3-133/08.04.2019 г. на директора на РДГ Ловеч. 

 


Дата на публикуване: 22.06.2022 г. изтегли
 
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛЕН КОНТРОЛ В ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ

Дата на публикуване: 23.05.2022 г. изтегли
 
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА НА УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ОТ КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ ПРЕЗ 2021 г.

Дата на публикуване: 13.05.2022 г. изтегли
 
Заповед № 349/04.05.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за правомощията на служители от ДПП Витоша по чл. 197 от ЗГ

Дата на публикуване: 04.05.2022 г. изтегли
 
Годишния отчетен доклад за дейността на ИАГ през 2021 г.

Дата на публикуване: 29.04.2022 г. изтегли
 
ГОДИШЕН ДОКЛАД НА РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ – ЛОВЕЧ ЗА ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ 2021 ГОДИНА

ГОДИШЕН ДОКЛАД НА РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ – ЛОВЕЧ
ЗА ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ 2021 ГОДИНА


Дата на публикуване: 05.04.2022 г. изтегли
 
Резултати от извършената инвентаризация на състоянието на изградените едроразмерни укрепителни съоръжения в горски територии към 31.12.2021 г.

Дата на публикуване: 22.03.2022 г. изтегли
 
Заповед № 192/14.03.2022 г. на изпълнителния директор на ИАГ за определяне на водосборите с поройна активност в горските територии на страната

Дата на публикуване: 15.03.2022 г. изтегли
 
ГОДИШЕН ДОКЛАД за дейностите по контрол и опазване на горските територии, дивеча и рибните ресурси в обектите за любителски риболов през 2021 г.

Дата на публикуване: 10.03.2022 г. изтегли
 
Списък с видовете диви птици по отношение възприемчивостта им и риска от заболяване с вируса на инфлуенцата по птиците

Дата на публикуване: 07.03.2022 г. изтегли
 
Резултати от извършената инвентаризация на наличните пожарища и невъзобновени сечища, както и на унищожени гори от други природни въздействия в горските територии към 31.12.2021 г.

Дата на публикуване: 17.02.2022 г. изтегли
 
Заповед № 103/15.02.2022г. по чл. 22, ал. 5 от Закона за лова и опазване на дивеча и чл. 12а, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча

За определяне лицата по чл. 22, ал. 4, т. 1, 2 и 3 от Закона за лова и опазване на дивеча (ЗЛОД), които да проведат подготовка на кандидати за придобиване право на лов през 2022 г. 


Дата на публикуване: 15.02.2022 г. изтегли
 
Вътрешни правила 2022г за ОП

Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в РДГ-Ловеч, съгласно заповед №РДГ08-3-19/17.01.2022 година на и.д. Директор на РДГ-Ловеч


Дата на публикуване: 18.01.2022 г. изтегли
 
Обобщена инвентаризация на горските култури 2021 г.

Дата на публикуване: 14.01.2022 г. изтегли
 
Заповед № 1081/02.12.2021 г. на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите за определяне цената на 1 декар компенсационно залесяване, която ще се заплаща през 2022 г. по заявления, които се разглеждат по реда на Закона за горите

(обн. ДВ, бр. 125 от 29.12.1997 г., отм. ДВ, бр. 19 от 08.03.2011 г.).


Дата на публикуване: 05.01.2022 г. изтегли
 
Заповед № РД 49-1/04.01.2022 г. на министъра на земеделието за определяне цената на 1 декар компенсационно залесяване, която ще се заплаща през 2022 г. по реда на Закона за горите (обн. ДВ, бр. 19 от 2011 г.)

Дата на публикуване: 05.01.2022 г. изтегли
 
Заповед № 1074/01.12.2021 г. за допълнение на Заповед № 1057/25.11.2021 г.

Дата на публикуване: 01.12.2021 г. изтегли
 
Заповед № 1065/30.11.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за ловуването по време на коледните и новогодишните празници 2021 г.

Дата на публикуване: 30.11.2021 г. изтегли
 
Заповед 1057/25.11.2021 на изпълнителния директор на ИАГ за определяне на максимален брой на ловците в ловните сдружения

Дата на публикуване: 30.11.2021 г. изтегли
 
Заповед 1060/29.11.2021 г. за утвърждаване на типови образци на бланки на документи по чл. 5, ал. 4 от Наредба № 1/30.01.2012 г. за контрола и опазване на горските територии/НКОГТ/

които да се използват от служителите в Изпълнителната агенция по горите, нейните структури и специализирани териториални звена


Дата на публикуване: 30.11.2021 г. изтегли
 
Сравнителен анализ на добитите и транспортирани количества дървесина по първични превозни билети

Дата на публикуване: 09.11.2021 г. изтегли
 
Списък на базите за съхранение на вещи, предмет и/или средство на нарушения в регионалните дирекции по горите

Дата на публикуване: 05.11.2021 г. изтегли
 
Заповед № 919/22.10.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ

относно провеждането на конкурси по Кодекса на труда и Закона за държавния служител, както и изпити по чл. 236б от Закона за горите да се провеждат при условията на т. I 31 и т. II от Заповед РД-01-856/19.10.2021 г. на миинистъра на здравеопазването.


Дата на публикуване: 25.10.2021 г. изтегли
 
Протокол от проведена консултация с браншовите организации на територията на СИДП ДП – Шумен

Дата на публикуване: 14.10.2021 г. изтегли
 
Протокол от проведена консултация с браншовите организации на територията на СЗДП ДП – Враца

Дата на публикуване: 14.10.2021 г. изтегли
 
Протокол от проведена консултация с браншовите организации на територията на ЮЗДП ДП – Благоевград

Дата на публикуване: 14.10.2021 г. изтегли
 
Протокол от проведена консултация с браншовите организации на територията на ЮИДП ДП – Сливен

Дата на публикуване: 14.10.2021 г. изтегли
 
Протокол от проведена консултация с браншовите организации на територията на ЮЦДП ДП – Смолян

Дата на публикуване: 14.10.2021 г. изтегли
 
Протокол от проведена консултация с браншовите организации на територията на СЦДП ДП – Габрово

Дата на публикуване: 14.10.2021 г. изтегли
 
ПРОТОКОЛ от извършена проверка в изпълнение на чл. 9, ал. 36 от Закона за лова и опазването на дивеча в ТП „ДЛС Витиня”

Дата на публикуване: 04.10.2021 г. изтегли
 
ПРОТОКОЛ от извършена проверка в изпълнение на чл. 9, ал. 36 от Закона за лова и опазването на дивеча в ТП „ДЛС Тракия“

Дата на публикуване: 24.09.2021 г. изтегли
 
Заповед № РД 48-47/23.09.2021 г. на министъра на земеделието, храните и горите за групово ловуване на дива свиня

Дата на публикуване: 23.09.2021 г. изтегли
 
Заповед № 800/20.09.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ

Дата на публикуване: 20.09.2021 г. изтегли
 
АНАЛИЗ НА ДОБИТИТЕ КОЛИЧЕСТВА ОБЛА ДЪРВЕСИНА И ИЗНОСА/ИЗПРАЩАНИЯТА НА ДЪРВА ЗА ГОРЕНЕ И ТЕХНИТЕ ПРОИЗВОДНИ, НА НЕОБРАБОТЕН ДЪРВЕН МАТЕРИАЛ, И НА ВНОСА/ПРИСТИГАНИЯТА НА ОБЛА ДЪРВЕСИНА И ДЪРВЕСНО-ВЛАКНЕСТИ ПЛОЧИ

Дата на публикуване: 15.09.2021 г. изтегли
 
ПРОТОКОЛ от извършена проверка в ТП „ДЛС Паламара” в изпълнение на чл. 9, ал. 36 от Закона за лова и опазване на дивеча

Дата на публикуване: 14.09.2021 г. изтегли
 
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА НА УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ЗА 2020 г.

Дата на публикуване: 03.09.2021 г. изтегли
 
Анализ на резултатите от дейността по контрола върху опазването на горските територии, осъществена от екипите горски инспектори на РДГ, за периода от 01 януари до 30 юни 2021 г.

Дата на публикуване: 03.09.2021 г. изтегли
 
Заповед на Директора на РДГ-Ловеч

Заповед на Директора на РДГ-Ловеч за забрана на

горскостопански, строителни, ремонтни и други работи, нарушаващи спокойствието на дивеча, включително преминаването на камиони и друга горскостопанска и селскостопанска техника в следните местности и горски територии в ДУ ,Михалска” – държавна собственост в района на дейност на ЮЗДП ТП ДГС Тетевен:


Дата на публикуване: 02.09.2021 г. изтегли
 
Заповед на Директора на РДГ-Ловеч

Заповед на Директора на РДГ-Ловеч за забрана на

горскостопански, строителни, ремонтни и други работи, нарушаващи спокойствието на дивеча, включително преминаването на камиони и друга горскостопанска и селскостопанска техника в следните местности и горски територии в ДУ ,,Зеленика” – държавна собственост в района на дейност на ЮЗДП ТП ДГС Тетевен:


Дата на публикуване: 23.08.2021 г. изтегли
 
Заповед № РД 05-162/19.08.2020 г. на директора на РДГ Стара Загора за забрана на горскостопански, строителни и ремонтни дейности, както и движението на МПС в района на ДУ Буковец на територията на ТП ДГС Гурково

Дата на публикуване: 19.08.2021 г. изтегли
 
Заповед № РД 05-161/18.08.2020 г. на директора на РДГ Стара Загора за забрана движението на МПС и каруци в района на ТП ДЛС Мазалат

Дата на публикуване: 18.08.2021 г. изтегли
 
Заповед № РД 05-27/12.08.2021 г. на директора на ДПП Рилски манастир за забрана на паленето на открит огън на територията на парка

Дата на публикуване: 13.08.2021 г. изтегли
 
Анализ на ситуацията със защитата на горските територии от пожари през 2021 г.

Дата на публикуване: 12.08.2021 г. изтегли
 
АНАЛИЗ НА ПОЛЗВАНЕТО НА ДИВАТА СВИНЯ ЗА ПЕРИОДА 2017-2021 г.

Дата на публикуване: 11.08.2021 г. изтегли
 
Протоколи от извършени проверки в изпълнение на чл. 9, ал. 36 от ЗЛОД през 2021 г.

Дата на публикуване: 11.08.2021 г. изтегли
 
Изготвен е анализ за изпълнението на договорите за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в дивечовъдните участъци на ДГС за периода 2016-2020 г.

Експерти от Изпълнителна агенция по горите изготвиха анализ за изпълнението на договорите за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в дивечовъдните участъци (ДДУ) на държавни горски стопанства – териториални поделения на държавните предприятия по чл. 163 от Закона за горите. Анализът обхваща периода от 2016 до 2020 г. и е изработен на база на протоколи от извършените проверки от Изпълнителна агенция по горите, регионалните дирекции по горите и държавните предприятия.

От анализа става ясно, че договорите до голяма степен се изпълняват коректно, определените годишни вноски по договорите за стопанисване и ползване на дивеча в по-голямата си част се превеждат редовно по сметка на съответното държавно предприятие. Основният проблем, констатиран при направените проверки е неизпълнението на бизнес-програмите и плановете за ползване на дивеча от някои от юридическите лица.  За част от извършените мероприятията не са представяни в горското стопанство отчетни документи, доказващи стойностното изражение на осъществените дейности.

С цел пълна прозрачност, Изпълнителна агенция по горите ще продължи да публикува информация за изпълнението на договорите за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в дивечовъдните участъци на държавни горски стопанства.


Дата на публикуване: 04.08.2021 г. изтегли
 
Изготвен е анализ за изпълнението на договорите за ловностопанската дейност в ловните стопанства

Във връзка с повишения обществен интерес към дейността на ловните стопанства експерти от Изпълнителна агенция по горите (ИАГ) изготвиха анализ за изпълнението на договорите за ловностопанската дейност в държавните ловните стопанства (ДЛС). Оценена е ефективността на управлението на ДЛС от стопанска и икономическа гледна точка и как се постигат заложените в Закона за лова и опазване на дивеча (ЗЛОД) цели за опазване на дивеча и местообитанията му, възстановяване на запасите, подобряване на трофейните качества и развитието на организиран ловен туризъм. В периода 2016-2020 г. договори за съвместна дейност по ЗЛОД е имало за 22 ДЛС, като към 2021 г. в 19 от общо 29 ДЛС има активни 20 договора.

Данните показват, че за 20 г. частната ловностопанска инициатива е допълнила усилията на държавата за възстановяване на дивечовите популации до нивата от 1989 г. 

В повечето случаи, обаче публично-частното партньорство се оказва неизгодно най-вече от управленска гледна точка за ДЛС, които плащат за възможността на частните юридически лица да използват като свои най-добрите ловни стопанства и ловни бази в страната. Нелоялната конкуренция при сключването на тези договори за съвместна дейност води впоследствие до размиване на отговорностите на двете страни по договорите.

Въз основа от направените изводи се предлага да бъдат преразгледани правилата за отдаване на ловни територии в България, така че да бъде максимално защитен държавния и публичния интерес, да има максимална прозрачност и равнопоставеност между различните видове субекти, стопанисващи дивеча. Те ще бъдат заложени в новата концепция за развитие на ловното стопанство в България.


Дата на публикуване: 04.08.2021 г. изтегли
 
Заповед № 618/22.07.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ

за определяне на служители, които да вписват данни в Модул 1 – „Информационна система за бюджетен контрол“, Модул 2 - „Регистър на проекти и дейности“  и Модул 3 - „Технически спецификации“ във връзка с изпълнение на задълженията на административните органи по чл. 7г, ал. 4 и чл. 7д, ал. 3 от ЗЕУ и чл. 52, ал.1, т. 2 от НОИИСРЕАУ


Дата на публикуване: 02.08.2021 г. изтегли
 
Изготвен е анализ за търговията с дървен материал от България със страни от и извън Европейския съюз

Експерти от Изпълнителна агенция по горите изготвиха анализ за износа/изпращането на дървен материал от България в рамките на Европейския съюз и с трети страни, които не са членки на Съюза. Анализът обхваща периода от 2000 г. до края на първото тримесечие на 2021 г. и се базира на данни и информация от Националния статистически институт. 

От направения анализ се вижда, че количествата на изпратените и изнесените дърва за огрев и техните производни, както и на необработения и фасониран дървен материал са нараствали за периода от 2000 до 2007 г. В следващите две години се наблюдава спад, който е обусловен от световната икономическа криза. От 2010 г. до 2014 г. изнесените количества по трите групи дървесни материали се увеличават, като са най-големи през 2014 г. 

През 2015 г. е въведен Мораториум върху изпращането и износа на дървесина. Следва плавно понижаване, като през 2020 г. количествата са най-ниски. Причината за това е кризата в европейската и световната икономика, породена от пандемичната обстановка. През първото тримесечие на 2021 г. тенденцията се запазва същата, както за този период на 2020 г.


Дата на публикуване: 22.07.2021 г. изтегли
 
Правен анализ на ИАГ относно определяне на действителна пазарна цена на заменените недвижими имоти в горските територии

С Решение на Европейската комисия от 05.09.2014 г. относно схема за помощ № SA.26212 (2011/С) и SA.26217 (2011/С), приведена в действие от Република България при разпоредителни сделки за замени на поземлени имоти в горски територии, е разпоредено на държавата да възстанови държавната помощ по схемата. В тази връзка, от страна на ИАГ в процеса на работа и на текущите съдебни процедури е установено, че основният проблем, стоящ в основата на казуса със замените на гори, е крайно противоречивата нормативна, административна и експертна практика по изготвянето на пазарни оценки на имоти в България. Този проблем води до наказателни процедури на ЕК, тежки и скъпи административни процедури в МЗХГ и ИАГ, тежки и скъпи съдебни дела, правна несигурност в бизнеса и щета за имиджа на държавата.

В тази връзка е изготвен настоящия анализ, който да помогне в разрешаването на проблема с изготвянето на пазарни оценки и  противоречивата практика.


Дата на публикуване: 15.07.2021 г. изтегли
 
Анализ на управлението на държавните гори в Европа

Изпълнителна агенция по горите публикува информация за структурата, функциите и финансирането на държавни администрации в областта на горите в страни от ЕС. Изследването е извършено от експерти отдел „Наука и международни дейности“, дирекция „Горско стопанство“ при Изпълнителна агенция по горите (ИАГ) и е на база на наличната в интернет пространството публична информация, както и на проведени видео разговори с представители на министерства и държавни горски предприятия и получени писмени отговори на зададени конкретни въпроси. 

Предоставената информация съдържа данни за Полша, Словакия, Словения, Чехия, Естония, Латвия, Литва, Белгия, Франция, Нидерландия, Финландия, Унгария, ФР Германия /Бавария, Хесен, Нордрайн Вестфалия, Баден, Вюртемберг, Берлин, Бремен и Хамбург, Бранденбург, Мекленбург – Горна Померания, Долна Саксония, Райнланд Пфалц, Заарланд, Саксония, Саксония – Анхалт, Шлесвих Холщайн, Тюринген/, Австрия, Хърватия, Гърция, Румъния, Швеция. 

Всяка държава членка на Европейския съюз (EС) прилага собствена административна и икономическа система за управление на горите. Проучването показва, че държавните горски администрации в отделните държави или федерални провинции работят на основата на традиции в горското стопанство, съобразени с разпределението на горите по видове собственост, начините на стопанисване, характеристиките на основните видове екосистеми и отчитайки националните особености при използване на социалните функции на горите. 

Съгласно Договора за функциониране на ЕС, управлението на горите не попада сред областите от компетентност на ЕС и съответно се следва принципа на субсидиарност и всяка държава членка прилага собствена административна и икономическа система за управление на горите. 


Дата на публикуване: 21.06.2021 г. изтегли
 
ГОДИШЕН ОТЧЕТЕН ДОКЛАД НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ ЗА 2020 ГОДИНА

Дата на публикуване: 18.06.2021 г. изтегли
 
Заповед № РД 49-243/10.06.2021 г. на министъра на земеделието, храните и горите за работна група, която да изготви предложения за промени на Закона за горите

Дата на публикуване: 14.06.2021 г. изтегли
 
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЦИКЪЛА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ В ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ, ИЗМЕНЕНИ И ДОПЪЛНЕНИ СЪС ЗАПОВЕД № 446/07.06.2021 Г. НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ИАГ

Дата на публикуване: 07.06.2021 г. изтегли
 
Етичен кодекс на служителите в ИАГ

Дата на публикуване: 27.05.2021 г. изтегли
 
Заповед № РД 49-197/26.05.2021 г. на министъра на земеделието, храните и горите

Дата на публикуване: 27.05.2021 г. изтегли
 
Заповед № РД 49-196/21.05.2021 г. на министъра на земеделието, храните и горите

Дата на публикуване: 26.05.2021 г. изтегли
 
Заповед № РД 49-195/21.05.2021 г. на министъра на земеделието, храните и горите

Дата на публикуване: 26.05.2021 г. изтегли
 
Заповед № 370/17.05.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за правомощията на служители от РДГ Берковица по чл. 197 от ЗГ

Дата на публикуване: 17.05.2021 г. изтегли
 
Заповед за спиране на достъп

Заповед на Дирвктора на РДГ-Ловеч за спиране на достъпа до с-мата на ИАГ за електронно издаване на превози билети за обекти по чл.206 от  Закона за горите


Дата на публикуване: 22.04.2021 г. изтегли
 
Годишен доклад за дейностите по контрол и опазване на горските територии, дивеча и рибните ресурси в обектите за любителски риболов по реда на чл. 21, ал.4 от Наредба № 1 от 30.01.2012 г. за контрола и опазването на горските територии

Дата на публикуване: 09.04.2021 г. изтегли
 
Указания за извършване на проверки по отношение валидността на издадените превозни билети

Дата на публикуване: 22.03.2021 г. изтегли
 
Резултати от извършената инвентаризация на състоянието на изградените едроразмерни укрепителни съоръжения в горски територии към 31.12.2020 г.

Дата на публикуване: 15.03.2021 г. изтегли
 
Заповеди за изваждане от употреба на ПМ

Заповеди за изваждане от употреба на ПРОИЗВОДСТВЕНИ МАРКИ


Дата на публикуване: 04.03.2021 г. изтегли
 
Заповед за обезсилване на Удостоверение за изработка и регистрация на ПМ

Заповед за обезсилване на Удостоверение №368/18.07.2016г.

на БРАТЯ ВЕСЕЛИНОВИ ЕООД  ЕИК202786109

за изработка и регистрация  на ПМ


Дата на публикуване: 24.02.2021 г. изтегли
 
Заповед за изваждане от употреба на ПМ

Заповед за изваждане от употреба на ПМ

- 001 Н-Л ЕД-ВО-94 на Земеделска кооперация ЕДИНСТВО-94   ЕИК824055618


Дата на публикуване: 24.02.2021 г. изтегли
 
Заповеди за изваждане от употреба на ПМ

Заповеди за изваждане от употреба на ПМ:

- Б 0452  на ДЕВА 777 ЕООД                                          ЕИК 203030036

- Б 0424  на МАКРОЛАЙН ЕООД                                      ЕИК 200304852

- Б 0253  на  ЛИФТОВ 2008                                           ЕИК 200420593

- Б 0391  на  ЕТ Христов-Христо Христов                         ЕИК 112003346

- 96 ВАЛЕРИ ВЪЛОВ -83 на ВАЛЕРИ ВЪЛОВ -83 ЕООД       ЕИК 200611972

- Б 0405 на ИЛИЯ КРЪСТЕВ-2016 ЕООД                            ЕИК 204144886


Дата на публикуване: 22.02.2021 г. изтегли
 
Резултати от извършената инвентаризация на наличните пожарища, насаждения унищожени от други природни въздействия и невъзобновени сечища към 31.12.2020 година

Дата на публикуване: 17.02.2021 г. изтегли
 
Заповед № 116/15.02.2021г. по чл. 22, ал. 5 от Закона за лова и опазване на дивеча и чл. 12а, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча

За определяне лицата по чл. 22, ал. 4, т. 1, 2 и 3 от Закона за лова и опазване на дивеча (ЗЛОД), които да проведат подготовка на кандидати за придобиване право на лов през 2021 г. 


Дата на публикуване: 15.02.2021 г. изтегли
 
Заповед за изваждане от употреба на ПМ

Заповед за изваждане от употреба на ПМ

Б 0417 на Родопски бор-2017 ЕООД    ЕИК204469762


Дата на публикуване: 11.02.2021 г. изтегли
 
Бюджет на Изпълнителна агенция по горите за 2021 год.

Дата на публикуване: 08.02.2021 г. изтегли
 
Заповед № 87/02.02.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за правомощията на служители от РДГ София по чл. 197 от ЗГ

Дата на публикуване: 03.02.2021 г. изтегли
 
Заповеди за изваждане от употреба на ПМ

Заповеди за изваждане от употреба на ПМ:

57 ООД КЛ Т-К   на КЛАСИК ООД ЕИК11403333

Б 0477              на ЕЛИТ КОМЕРС РБ ЕООД  ЕИК205738468


Дата на публикуване: 27.01.2021 г. изтегли
 
Обобщена инвентаризация на горските култури 2020 г.

Дата на публикуване: 25.01.2021 г. изтегли
 
Заповед № 29/18.01.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за правомощията на служители от ИАГ по чл. 197 от ЗГ

Дата на публикуване: 18.01.2021 г. изтегли
 
Заповеди за изваждане от употреба на ПМ

Заповеди за изваждане от употреба на Поизводствени Марки:

-Б0518

-67 Б03 ТИМБЪР ХАУС ООД

-Б 0339

-Б 0039

-Б 08 08 РИБАР_ЛЕС

-87 ТРОЯН ЦОЧЕВ


Дата на публикуване: 11.01.2021 г. изтегли
 
Заповед № 1022/31.12.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за правомощията на служители от РДГ Ловеч по чл. 197 от ЗГ

Дата на публикуване: 05.01.2021 г. изтегли
 
Заповед № 989/10.12.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за определяне на цена за 1 декар компесационно залесяване

Дата на публикуване: 04.01.2021 г. изтегли
 
Заповед № РД 49-401/23.12.2020 г. на министъра на земеделието, храните и горите за определяне на цена за 1 декар компесационно залесяване

Дата на публикуване: 04.01.2021 г. изтегли
 
ЗАП-995 /11.12.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ относно допълнение на ЗАП-950 /27.11.2020 г.

Дата на публикуване: 11.12.2020 г. изтегли
 
Заповед № 970/04.12.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за изменение и допълненив на „Вътрешни правила за управление цикъла на обществените поръчки в Изпълнителна агенция по горите“, утвърдени със заповед № 746/16.09.2020 г.

Дата на публикуване: 04.12.2020 г. изтегли
 
Заповед № 952/30.11.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за правомощията на служители от ДПП "Рилски Манастир" по чл. 197 от ЗГ

Дата на публикуване: 30.11.2020 г. изтегли
 
Заповед № 953/30.11.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за правомощията на служители от РДГ Благоевград по чл. 197 от ЗГ

Дата на публикуване: 30.11.2020 г. изтегли
 
РД48-78/24.11.2020 на министъра на МЗХГ относно минимални цени за ползване на базите за ловен туризъм

РД48-78/24.11.2020 на министъра на Министерство на земеделието, храните и горите относно минималните цени за ползване на базите за ловен туризъм, както и услугите за организиран ловен туризъм, предоставяни от държавните предприятия


Дата на публикуване: 27.11.2020 г. изтегли
 
ЗАП-950 / 27.11.2020 на изп. директор на ИАГ относно максимален брой на ловците в ловните сдружения

Заповед № ЗАП-950 / 27.11.2020 на основание чл. 22, ал. 2 от Закона за лова и опазване на дивеча на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите относно максимален брой на ловците в ловните сдружения


Дата на публикуване: 27.11.2020 г. изтегли
 
Заповед за обезсилване на Удостоверение за изработка и регистрация на ПМ

Заповед за обезсилване на Удостоверение №368/18.07.2016г. за изработка и регистрация  на производствена марка


Дата на публикуване: 26.11.2020 г. изтегли
 
Заповеди за обезсилване на Удостоверение за изработка и регистрация на ПМ

Заповеди за обезсилване на Удостоверение за изработка и регистрация  на ПМ

- №311/14.04.2015 г.

- №310/27.03.2015 г.


Дата на публикуване: 20.11.2020 г. изтегли
 
Заповеди за изваждане от употреба на ПМ

Заповеди за изваждане от употреба на ПМ:

-Б 0252

-Б 0110


Дата на публикуване: 20.11.2020 г. изтегли
 
Заповед за изваждане от употреба на ПМ

Заповед за изваждане от употреба на ПМ   Б 0442


Дата на публикуване: 06.11.2020 г. изтегли
 
Заповед № 896/04.11.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за правомощията на служители от РДГ Шумен по чл. 197 от ЗГ

Дата на публикуване: 04.11.2020 г. изтегли
 
Заповеди за изваждане от употреба на ПМ

Заповеди за изваждане от употреба на ПМ


Дата на публикуване: 26.10.2020 г. изтегли
 
Заповеди за изваждане от употреба на ПМ

Заповеди за изваждане от употреба на ПМ


Дата на публикуване: 26.10.2020 г. изтегли
 
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА МРЕЖОВАТА И ИНФОРМАЦИОННАТА СИГУРНОСТ В ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ

Дата на публикуване: 29.09.2020 г. изтегли
 
Заповед № 717/08.09.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за правомощията на служители от РДГ Ловеч по чл. 197 от ЗГ

Дата на публикуване: 08.09.2020 г. изтегли
 
Заявление за достъп в сградата на Министерство на земеделието, храните и горите

Заявление за групов достъп в сградата на Министерство на земеделието, храните и горите при провеждане на мероприятия.


Дата на публикуване: 03.09.2020 г. изтегли
 
Заповед № РД-05-111 от 01.09.2020г. за забрана на достъпа до държавна горска територия в обхвата на ловностопанския район на ТП ДЛС "Борово"

Дата на публикуване: 02.09.2020 г. изтегли
 
Заповед № 660/18.08.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за правомощията на служители от РДГ Сливен по чл. 197 от ЗГ

Дата на публикуване: 18.08.2020 г. изтегли
 
Инструкция относно процедурите за реда и начина на иницииране, проверка и одобряване на лимит за извършване на разходи чрез системата за електронни бюджетни разплащания /СЕБРА/

Дата на публикуване: 15.07.2020 г. изтегли
 
Заповеди за изваждане от употреба на ПМ

Заповеди за изваждане от употреба на ПМ


Дата на публикуване: 09.07.2020 г. изтегли
 
ГОДИШЕН ОТЧЕТЕН ДОКЛАД НА РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ – ЛОВЕЧ ЗА 2019 ГОДИНА

 

ГОДИШЕН ОТЧЕТЕН ДОКЛАД

НА РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ – ЛОВЕЧ

ЗА 2019 ГОДИНА


Дата на публикуване: 03.07.2020 г. изтегли
 
Заповеди за изваждане от употреба на ПМ

Заповеди за изваждане от употреба на ПМ


Дата на публикуване: 19.06.2020 г. изтегли
 
Заповеди за изваждане от употреба на ПМ

Заповеди за изваждане от употреба на ПМ


Дата на публикуване: 18.06.2020 г. изтегли
 
ГОДИШЕН ОТЧЕТЕН ДОКЛАД НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ ЗА 2019 ГОДИНА

Дата на публикуване: 08.06.2020 г. изтегли
 
Заповеди за изваждане от употреба на ПМ

Заповеди за изваждане от употреба на ПМ


Дата на публикуване: 05.06.2020 г. изтегли
 
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за прилагане на технически и организационни мерки за защита на личните данни, събирани, обработвани и съхранявани в регистрите и базите данни, поддържани от Изпълнителна агенция по горите

Дата на публикуване: 29.05.2020 г. изтегли
 
Заповеди за обезсилване на Удостоверение за изработка и регистрация на ПМ

Заповеди за обезсилване  на Удостоверение за изработка и регистрация на Производствена Марка


Дата на публикуване: 05.05.2020 г. изтегли
 
Заповеди за изваждане от употреба на ПМ

Заповеди за изваждане от употреба на Производствени Марки


Дата на публикуване: 05.05.2020 г. изтегли
 
Заповеди за изваждане от употреба на ПМ

Заповеди за изваждане от употреба на Производствени Марки.


Дата на публикуване: 30.04.2020 г. изтегли
 
Заповеди за изваждане от употреба на ПМ

Заповеди за изваждане от употреба  на Производствени Марки


Дата на публикуване: 24.04.2020 г. изтегли
 
Отчет за извършеното компенсационно залесяване до 31 декември 2019 г.

Отчет за извършеното компенсационно залесяване от 07.08.2012 г. до 31.12.2019 г. по Държавни предприятия


Дата на публикуване: 23.04.2020 г. изтегли
 
Заповеди за изваждане от употреба на ПМ

Заповеди за изваждане от употреба на Производствени Марки.


Дата на публикуване: 16.04.2020 г. изтегли
 
Заповед № 294/10.04.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за правомощията на служители от Дирекция на природен парк "Българка" по чл. 197 от ЗГ

Дата на публикуване: 10.04.2020 г. изтегли
 
Заповед № 293/10.04.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за правомощията на служители от РДГ София по чл. 197 от ЗГ

Дата на публикуване: 10.04.2020 г. изтегли
 
Заповеди за изваждане от употреба на ПМ

Заповеди за изваждане от употреба на ПМ


Дата на публикуване: 30.03.2020 г. изтегли
 
Заповеди за обезсилване на Удостоверение за изработване и регистрация на ПМ

Заповеди за обезсилване на Удостоверение за изработване и регистрация на Производствена марка


Дата на публикуване: 22.03.2020 г. изтегли
 
Заповеди за изваждане от употреба на ПМ

Заповеди за изваждане от употреба на Производствена марка


Дата на публикуване: 22.03.2020 г. изтегли
 
Годишен доклад за дейностите по контрол и опазване на горските територии, дивеча и рибните ресурси в обектите за любителски риболов за 2019 г.

Дата на публикуване: 16.03.2020 г. изтегли
 
Резултати от извършената инвентаризация на състоянието на изградените едроразмерни укрепителни съоръжения в горски територии към 31.12.2019 г.

Дата на публикуване: 16.03.2020 г. изтегли
 
Заповеди за изваждане от употреба на ПМ

Заповеди за изваждане от употреба на ПМ


Дата на публикуване: 16.03.2020 г. изтегли
 
Заповеди за изваждане от употреба на ПМ

Заповеди за изваждане от употреба на Производствени марки


Дата на публикуване: 13.03.2020 г. изтегли
 
ГОДИШЕН ОТЧЕТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ ЗА ПОСТЪПИЛИ ПРЕЗ 2019 г. ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ И ЗА ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА ОТ ОБЩЕСТВЕНИЯ СЕКТОР

Дата на публикуване: 11.03.2020 г. изтегли
 
Заповед № 217/09.03.2019 г. на изпълнителния директор на ИАГ за правомощията на служители от РДГ Шумен по чл. 197 от ЗГ

Дата на публикуване: 09.03.2020 г. изтегли
 
Заповеди за изваждане от употреба на ПМ

Заповеди за изваждане от употреба на ПМ на:

-  15АД ВИТАЛЕС КЛ.ТЕТЕВ.     на     ВИТАЛЕС    АД , ЕИК 110051389
-  34 Т-ВЕН ЛЕСПРОМ    на   ЛЕСПРОМ ТЕТЕВЕН  ЕООД,   ЕИК 110558766
-  Б 09 108  С МИЛЕНОВ      на    ЕТ    СЕВИН  МИЛЕНОВ    , ЕИК 110037749
68 Т-ЕН  МАРС     на    ЕТ    МАРТИН  УНКОВ-МАРС    , ЕИК 110017134
Б 0130   на    АЛЕКС-М-08     ЕООД  , ЕИК 201800933
Б 0061   на    АТОС  МАШИН     ЕООД  , ЕИК 175104722
Б 0059   на     ВИКМАР  ТРАНС     ЕООД  , ЕИК 114681912
61 Т-ЕН ИВАНОВ   на   ЕТ    ВАЛЕНТИН  АНДРЕЕВ – 2004     , ЕИК 110542139
89 ПАВ ПЕТРОВ     на    ЕТ    ПАВЕЛ  ПЕТРОВ    , ЕИК 106027884
Б 0129   на    ЙОТИС НА ЕДРО     ЕООД  , ЕИК 201778102
Б 0305   на   ЛЕСПРОМ  ГРУП     ЕООД , ЕИК 203408201
Б 0290   на    РЕБЪЛ  ТРАНС     ООД , ЕИК 202350777
Б 09 126 СОКЪР  КОМ.   на     СОКЪР КОММЕРЦИЯ     ЕООД  , ЕИК 200040018
Б 0369   на   ТИМ  ГРУП  09     ЕООД , ЕИК 203972878
Б 0440   на      УУД  ПАУЪР     ООД , ЕИК 204842325


Дата на публикуване: 02.03.2020 г. изтегли
 
Заповеди за изваждане от употреба на ПМ

Заповеди за изваждане от употреба на ПМ на:

- 42 ЕТ СТЕФАНИ  на  ЕТ СТЕФАНИ – СТЕФКА АНКОВА  ,  ЕИК 114032703
- Б01 118 СКОРПИОН 19  на  ЕТ ЛИЛЯН БАРБОВ-СКОРПИОН 19  ,  ЕИК 824140883
- Б 0139  на  ЕТ ДИДИ –ИГНАТ ИГНАТОВ  ,  ЕИК  114058858
- Б01 115 ДЛ ЛЕС  на  ДЛ ЛЕС  ООД ,  ЕИК 201057807
- Б01 122 ВИПЛЕС 2010   на  ВИПЛЕС 2010  ЕООД ,  ЕИК 201214123
- Б 0183  на   БУЛМАРК  ДИСТРИБЮШЪН  ЕООД ,  ЕИК 114625842
- Б 0102  на   СТИЛ - Л  ЕООД , ЕИК 114077641
- Б 01 101 ФОРЕСТ   на   ФОРЕСТ РЕМИ   ООД , ЕИК 200777129
- ЕТ ЛЕОВ 51   на   ЕТ ВЕНЦИСЛАВ ЛЕОВ   , ЕИК 114568949
- Б 0233   на    ЦВЕТИ - ЕЛИ   ООД , ЕИК 202260365
- Б 0258   на    СТИЛ  ПРОФИЛ   ООД , ЕИК 107587003
- Б 0047   на    ФАЙЕРУУД   ЕООД , ЕИК 202115291
- Б 0218   на    ФОРЕСТ  ГРУП 1   ЕООД , ЕИК 202692670
- Б 0024   на    БУК-2012   ЕООД , ЕИК 201971119
- Б 0009   на    ВИП  ИНТЕРТРАНС   ЕООД , ЕИК 200181104
- Б 0227   на    ДЪБРАВА 13   ООД , ЕИК 202488881
- 34 Т-ВЕН  ЛЕСПРОМ   на    ЛЕСПРОМ  ТЕТЕВЕН   ЕООД , ЕИК 110558766


Дата на публикуване: 28.02.2020 г. изтегли
 
Заповеди за изваждане от употреба на ПМ

Заповеди за изваждане от употреба на ПМ на:

- 83 ООД  ИБРЯМОВ   на   ИБРЯМОВ  ООД ,  ЕИК 110549265
- Б01 120 ТОПЛИНА ИН  на  ТОПЛИНА ИН   ООД ,  ЕИК 114659951
- 77 ЕООД ЖЕГА-ИН    на   ЖЕГА-ИН   ЕООД,  ЕИК 114680397
- 22 ЕТ ИД  на     ЕТ  ИВО-Л-70-ИЛКА ДИМИТРОВА  ,  ЕИК 114063711
- Б01 133 МЕГИ-ИВ  на   МЕГИ – ИВ 77” ООД ,  ЕИК 201550771
- 50 ЕТ ПЕТЬО  на  ЕТ  ПЕТЬО-ПЕТКО АТАНАСОВ ,  ЕИК 114510391
- 78 ЕТ МИХАЕЛА  на  ЕТ  ЙЪЛДЪЗ-МИХАЕЛА МАРИНОВА  ,  ЕИК 110500706  
- 65 ЕТ ЛЪКИ-ММ  на  ЕТ  МАРИО МИНКОВ - ЛЪКИ  ,  ЕИК 114569920
- Б01 132 Г.МИШЕВА  на  ЕТ  ГАНА МИШЕВА   ,  ЕИК 200716635
- Б01 129 Г.МИШЕВА  на  ЕТ  ГАНА МИШЕВА   ,  ЕИК 200716635


Дата на публикуване: 26.02.2020 г. изтегли
 
Информация относно подаване на заявление за достъп до обществена информация

Дата на публикуване: 21.02.2020 г. изтегли
 
Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация в РДГ-Ловеч

Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация в РДГ-Ловеч


Дата на публикуване: 21.02.2020 г. изтегли
 
Годишен отчет за 2019г.

Годишен отчет за 2019г  за постъпилите заявления за достъп до обществена информация и отказ за предоставяне по ЗДОИ


Дата на публикуване: 21.02.2020 г. изтегли
 
Заповед за изваждане от употреба на ПМ

Заповед за изваждане от употреба на ПМ 9 ЕТ ГЕШОВЦИ на ЕТ Гешовци-Въто Стоянов ЕИК110003750


Дата на публикуване: 21.02.2020 г. изтегли
 
Заповед № 128/12.02.2020 г., относно курсове за подготовка на кандидат-ловци

Заповед № 128/12.02.2020 г., относно Ловни сдружения, които могат да организират курсове за подготовка на кандидати за придобиване право на лов през 2020 г.


Дата на публикуване: 12.02.2020 г. изтегли
 
Резултати от извършената инвентаризация на наличните пожарища, насаждения унищожени от други природни въздействия и невъзобновени сечища към 31.12.2019 година

Дата на публикуване: 11.02.2020 г. изтегли
 
Заповеди за изваждане от употреба на ПМ

Заповеди за изваждане от употреба на ПМ :

- 17 ЕТ НИКИ-89   на ЕТ НИКИ 89-ЕВГЕНИ ГЕНОВ ЕИК114019079

- Б 0347 на ВИА МЕБЕЛ ООД  ЕИК 201165900

- Б 0261 ПАВ.СПАСОВ  на ПАВЕЛ АТАНАСОВ СПАСОВ ЕГН

- Б01 131 ЛЪКИ 93 на ЕТ ЛЪКИ 93-ИСКРЕН КОСТАДИНОВ ЕИК 114052150

- Б 0165 на КРН 91 ЕООД ЕИК202467531


Дата на публикуване: 05.02.2020 г. изтегли
 
Заповед № РД 48-21/23.01.2020 г. на министъра на МЗХГ, съдържаща допълнителни указания за груповия лов на дива свиня

Дата на публикуване: 24.01.2020 г. изтегли
 
Заповед № РД 48-20/23.01.2020 г. на министъра на МЗХГ за удължаване срокът за групов лов на дива свиня до 16.02.2020 г.

Дата на публикуване: 24.01.2020 г. изтегли
 
Заповед за изваждане от употреба на ПМ

Заповед за изваждане от употреба на ПМ 055 на ИВАЙЛА 2007 ЕООД ЕИК114687395


Дата на публикуване: 22.01.2020 г. изтегли
 
Обобщена инвентаризация на горските култури 2019 г.

Дата на публикуване: 17.01.2020 г. изтегли
 
Заповед № 23/13.01.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за допълнение на Заповед № 903/21.11.2020 г.

Дата на публикуване: 13.01.2020 г. изтегли
 
Заповеди за изваждане от употреба на ПМ

Заповеди за изваждане от употреба на ПМ :

- Б 0191 на АГРОСЕВЕР 1 ,  ЕИК202054575

- Б 02 Л.ДИМОВ69 на ЕТ ЛЮБОМИР ДИМОВ , ЕИК114604741

- Б 0215 на ГРОС МЕБЕЛ ЕООД ,  ЕИК114539980


Дата на публикуване: 13.01.2020 г. изтегли
 
Заповед № РД 48-7/07.01.2020 г. на министъра на МЗХГ за удължаване срокът за групов лов на дива свиня до 31.01.2020 г.

Дата на публикуване: 07.01.2020 г. изтегли
 
Заповед за изваждане от употреба на ПМ

Заповед за изваждане от употреба на ПМ Б0270 на Лес-Комерс-06 ЕООД


Дата на публикуване: 07.01.2020 г. изтегли
 
Заповеди за изваждане от употреба на ПМ

Заповеди за изваждане от употреба на ПМ:

- 039 ПЕТЪР ФЛ.ГАНЧЕВ   ЕГН3609174103

- 063 на ИВАЙЛА 2007 ЕООД ЕИК114687395

- 055 на ИВАЙЛА 2007 ЕООД ЕИК114687395

- Б09132 ЕВРОЛЕС на ЕТ ЕВРОЛЕС-НЕДЯЛКО ЛАКОВ ЕИК201716595


Дата на публикуване: 02.01.2020 г. изтегли
 
Заповед № РД 49-438/30.12.2019 г. на министъра на земеделието, храните и горите за определяне на цена за 1 декар компесационно залесяване

Дата на публикуване: 02.01.2020 г. изтегли
 
Заповед № 1003/17.12.2019 г. на изпълнителния директор на ИАГ за определяне на цена за 1 декар компесационно залесяване

Дата на публикуване: 17.12.2019 г. изтегли
 
Заповед за изваждане от употреба на ПМ

Заповед за изваждане от употреба на ПМ 29 ЕТ М.МХМЕДОВ на ЕТ МАЙДЪН МЕХМЕДОВ ЕИК114621580


Дата на публикуване: 16.12.2019 г. изтегли
 
Заповед N 991/11.12.2019 г. на изпълнителния директор на ИАГ за откриване на постоянни контролни горски пунктове на територията на РДГ Пазарджик

Дата на публикуване: 11.12.2019 г. изтегли
 
Заповед за изваждане от употреба на ПМ

Заповед за изваждане от употреба на ПМ Б 0225 на ЕТ Лъки 93-Искрен Костадинов ЕИК114052150


Дата на публикуване: 05.12.2019 г. изтегли
 
Заповед № 903/21.11.2019 г. на изпълнителния директор на ИАГ за определяне максимален брой на ловците в ловните сдружения по чл. 30 от ЗЛОД

Дата на публикуване: 04.12.2019 г. изтегли
 
Заповед за изваждане от употреба на ПРОИЗВОДСТВЕНА МАРКА

Заповед на Директора на РДГ-ЛОвеч, за изваждане от употреба на ПРОИЗВОДСТВЕНА МАРКА Б 0098

на ЕТ ЕЛИТ - Ивайло Ирличанов ЕИК114687178


Дата на публикуване: 03.12.2019 г. изтегли
 
ИНСТРУКЦИЯ ЗА ДЕЛОВОДНАТА ДЕЙНОСТ В ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ

Дата на публикуване: 14.10.2019 г. изтегли
 
Заповеди на Директора на РДГ-Ловеч за изваждане от употреба на ПРОИЗВОДСТВЕНА МАРКА

Заповеди за изваждане от употреба на ПРОИЗВОДСТВЕНА МАРКА на:

- ДСП БИМЕКС ЕООД                              ЕИК 831619559

- Филипов-Т-2000 ЕООД                        ЕИК 202441084

- ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ ГЛОБАЛ ООД     ЕИК 131481248


Дата на публикуване: 08.10.2019 г. изтегли
 
Правилата за закупуване на горски територии

Правилата за закупуване на горски територии по чл. 163 от Закона за горите


Дата на публикуване: 02.10.2019 г. изтегли
 
Заповед № РД 48-62/01.10.2019 г. на министъра на МЗХГ за групово ловуване на дива свиня и забрана на лова в ловностопански райони, попадащи в инфектирани зони с установено АЧС

Дата на публикуване: 02.10.2019 г. изтегли
 
Заповед № РД 48-61/01.10.2019 г. на министъра на МЗХГ, определяща мерките за биосигурност по време на лов

Дата на публикуване: 02.10.2019 г. изтегли
 
Заповед № 762/01.10.2019 г. на изпълнителния директор на ИАГ за правомощията на служители от РДГ Кюстендил по чл. 197 от ЗГ

Дата на публикуване: 01.10.2019 г. изтегли
 
Заповед № 758/30.09.2019 г. на изпълнителния директор на ИАГ за правомощията на служители на ИАГ по чл. 197 от ЗГ

Дата на публикуване: 30.09.2019 г. изтегли
 
На Експертен съвет на ИАГ бе приета примерната Схема за разполагане на средства за наблюдение и откриване на пожари в горските територии на страната.

На 20.09.2019 г. в Изпълнителна агенция по горите се проведе заседание на Експертен съвет (ЕС), назначен със заповед № 727/19.09.2019 г. На заседанието беше направен преглед и бяха приети корекции на географските координати на местата за разполагане на средствата за наблюдение и откриване на горски пожари в горските територии, съгласно направени предложения от страна на Регионални дирекции по горите, които са извършвали промени на координатните точки по време на проектиране на съоръженията в периода декември 2017 г. – септември 2019 г.


Дата на публикуване: 25.09.2019 г. изтегли
 
Заповеди на Директора на РДГ-Ловеч за изваждане от употреба на ПРОИЗВОДСТВЕНА МАРКА

Дата на публикуване: 27.08.2019 г. изтегли
 
Заповед № 634/16.08.2019 г. на директора на Изпълнителна агенция по горите за утвърждаване на Мерки за подобряване на безопасността на движението по пътищата в ИАГ и нейните структури

Дата на публикуване: 16.08.2019 г. изтегли
 
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМАНЕ И ИЗПРАЩАНЕ НА ДОКУМЕНТИ И СЪОБЩЕНИЯ ЧРЕЗ СИСТЕМАТА ЗА СИГУРНО ЕЛЕКТРОННО ВРЪЧВАНЕ В ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ

Дата на публикуване: 31.07.2019 г. изтегли
 
ПОЛИТИКА И ПРАВИЛА ЗА ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ

Дата на публикуване: 31.07.2019 г. изтегли
 
Заповед за изваждане от употреба на ПРОИЗВОДСТВЕНА МАРКА

Заповед за изваждане от употреба на ПРОИЗВОДСТВЕНА МАРКА  Б 12 БАРИ_РОСИ   и №46 на БАРИ-РОСИ ЕООД  ЕИК 201075919


Дата на публикуване: 01.07.2019 г. изтегли
 
Заповед № 419/31.05.2019 г. на изпълнителния директор на ИАГ за определяне на водосборите с поройна активност в горските територии на страната

Дата на публикуване: 04.06.2019 г. изтегли
 
ПРАВИЛА за здравословни и безопасни условия на труд в горските територии

Дата на публикуване: 15.05.2019 г. изтегли
 
ГОДИШЕН ОТЧЕТЕН ДОКЛАД НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ ЗА 2018 ГОДИНА

Дата на публикуване: 13.05.2019 г. изтегли
 
Покана за обществено обсъждане и заповед комисия, относно изготвения ГСП за ГТ, собственост на община Хисар

Дата на публикуване: 30.04.2019 г. изтегли
 
Заповед № 332/25.04.2019 г. на изпълнителния директор на ИАГ за правомощията на служители от РДГ Пловдив по чл. 197 от ЗГ

Дата на публикуване: 25.04.2019 г. изтегли
 
Заповеди за изваждане от употреба на ПРОИЗВОДСТВЕНА МАРКА

Заповеди за изваждане от употреба на ПРОИЗВОДСТВЕНА МАРКА:

- Б 0421  на ЕЛИТ КОМЕРС ЕООД

- ЛОВЕЧ ВААС 29 на ЕТ ВААС-АСЕН ПОПОВ

- Л-Н КОМЕРС 6  на ЕТ ГЕОРГИ ВЛАДОВ КОМЕРС

- Б 0323 на ПАКО-78 ЕООД

- Б 0020 на Семекс ЕООД

- Б 0286 на ЧЕКО 66 ЕООД

- Б 0319 на Милекс 2015 ЕООД

- Б 271 на Дигени ЕООД


Дата на публикуване: 17.04.2019 г. изтегли
 
Заповед № 295/15.04.2019 г. на изпълнителния директор на ИАГ за правомощията на служители от ДПП Витоша по чл. 197 от ЗГ

Дата на публикуване: 15.04.2019 г. изтегли
 
Заповед на Областен Управител на Ловешка област, относно определяне на пожароопасен сезон за 2019г.

Заповед на Областен Управител на Ловешка област, относно определяне на пожароопасен сезон за 2019г.

 пожароопасен сезон от  05.04.2019 до 31.10.2019 г.


Дата на публикуване: 10.04.2019 г. изтегли
 
Заповед на Областен Управител на Плевенска област, относно определяне на пожароопасен сезон за 2019г.

Заповед на Областен Управител на Плевенска област, относно определяне на пожароопасен сезон за 2019г.

 пожароопасен сезон от  06.04.2019 до 31.10.2019 г.


Дата на публикуване: 10.04.2019 г. изтегли
 
Справка с бележки и препоръки и протокол от провеждане на обществени обсъждания във всички общини на проект за Областен план за развитие на горските територии на област Варна

Дата на публикуване: 03.04.2019 г. изтегли
 
Справка с бележки и препоръки и протокол от провеждане на обществени обсъждания във всички общини на проект за Областен план за развитие на горските територии на област Монтана

Дата на публикуване: 03.04.2019 г. изтегли
 
Справка с бележки и препоръки и протокол от провеждане на обществени обсъждания във всички общини на проект за Областен план за развитие на горските територии на област Смолян

Дата на публикуване: 03.04.2019 г. изтегли
 
Заповед за изваждане от употреба на ПРОИЗВОДСТВЕНА МАРКА

Заповед за изваждане от употреба на ПРОИЗВОДСТВЕНА МАРКА Б 0197 на ТИТИ ФУУДС ЕООД  с ЕИК201764750


Дата на публикуване: 25.03.2019 г. изтегли
 
Заповед за изваждане от употреба на ПРОИЗВОДСТВЕНА МАРКА

Заповед за изваждане от употреба на ПРОИЗВОДСТВЕНА МАРКА Б 0111 на ЕТ Брекена-Веселин Инчев

ЕИК820150508


Дата на публикуване: 22.03.2019 г. изтегли
 
Приложение към Заповед РД08-3-98/15.03.2019 година

Харта на клиента и стандарти за административно обслужване в РДГ-Ловеч


Дата на публикуване: 18.03.2019 г. изтегли
 
Заповед РД08-3-98/15.03.2019 година

Заповед на Директора на РДГ-Ловеч за утвърждаване на вътрешни правила за организация на админстративното обслужване и приложение към заповедта:


- Харта на клиента и стандарти за административно обслужване в РДГ-Ловеч

- Вътренни правила за организация на административното обслужване в РДГ-Ловеч


Дата на публикуване: 18.03.2019 г. изтегли
 
Резултати от извършената инвентаризация на състоянието на изградените едроразмерни укрепителни съоръжения в горски територии към 31.12.2018 г.

Дата на публикуване: 15.03.2019 г. изтегли
 
Заповед за изваждане от употреба на ПРОИЗВОДСТВЕНА МАРКА

Заповед за изваждане от употреба на ПРОИЗВОДСТВЕНА МАРКА Б 0303 на Карасимира Тодорова Генчева ЕГН


Дата на публикуване: 12.03.2019 г. изтегли
 
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОСТЪПИЛИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ ЗА 2018г.

Дата на публикуване: 12.03.2019 г. изтегли
 
Заповеди за изваждане от употреба на ПРОИЗВОДСТВЕНА МАРКА

Заповеди за изваждане от употреба на ПРОИЗВОДСТВЕНА МАРКА:

- Б 0248 на ЕТ Илия Мондешки-2000 ЕИК 110504505

- Б07 ВЕКО-06 и №15 на Веко 06 ЕООД ЕИК 110564388

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Дата на публикуване: 11.03.2019 г. изтегли
 
Заповеди за изваждане от употреба на ПРОИЗВОДСТВЕНИ МАРКИ

Заповеди за изваждане от употреба на ПРОИЗВОДСТВЕНИ МАРКИ

- Б 05 ТРИГЛАВ на ЕТ Триглав - Цветомир Мирчев  ЕИК110021387

- Б01 Скорпион 19 на  ЕТ Лилян Барбив - Скоприон 19 , ЕИК824140883


Дата на публикуване: 07.03.2019 г. изтегли
 
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМАНЕ И ИЗПРАЩАНЕ НА ДОКУМЕНТИ И СЪОБЩЕНИЯ ЧРЕЗ СИСТЕМАТА ЗА СИГУРНО ЕЛЕКТРОННО ВРЪЧВАНЕ В ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ

Дата на публикуване: 05.03.2019 г. изтегли
 
ХАРТА НА КЛИЕНТА И СТАНДАРТИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ

Дата на публикуване: 05.03.2019 г. изтегли
 
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ

Дата на публикуване: 05.03.2019 г. изтегли
 
Заповеди за изваждане от употреба на ПРОИЗВОДСТВЕНА МАРКА

Заповеди за изваждане от употреба на ПРОИЗВОДСТВЕНА МАРКА:

ВЕТА-2003 и Б1129 на  ВЕТА 2003 ООД   , ЕИК110539730

ЛОВЕЧ  ВЕЛГА и №014 на ВЕЛГА ООД , ЕИК110007784

Б02 КОДОР 51 на ЕТ КОНДОР 51 , ЕИК114032072

Б0154 на МАРИО 201о ЕООД с ЕИК201103635


Дата на публикуване: 27.02.2019 г. изтегли
 
Заповед за изваждане от употреба на ПРОИЗВОДСТВЕНA МАРКA

Заповед за изваждане от употреба на ПРОИЗВОДСТВЕНA МАРКA МИПЕСТ-30 на МИПЕСТ ООД  ЕИК110559409


Дата на публикуване: 22.02.2019 г. изтегли
 
Резултати от извършена инвентаризация на наличните пожарища, насаждения унищожени от други природни въздействия и невъзобновени сечища към 31.12.2018 година

Дата на публикуване: 18.02.2019 г. изтегли
 
Заповед за изваждане от употреба на ПРОИЗВОДСТВЕНА МАРКА

Заповед за изваждане от употреба на ПРОИЗВОДСТВЕНА МАРКА Б0149 на ЕТ БОРЯНА ЛЮБЕНОВА-ВАСИЛ КАРАСТАНЕВ , ЕИК110033117.


Дата на публикуване: 15.02.2019 г. изтегли
 
Заповеди за изваждане от употреба на ПРОИЗВОДСТВЕНИ МАРКИ

Заповеди за изваждане от употреба на ПРОИЗВОДСТВЕНИ МАРКИ


Дата на публикуване: 08.02.2019 г. изтегли
 
Заповед за изваждане от употреба на ПРОИЗВОДСТВЕНА МАРКА

Заповед за изваждане от употреба на ПРОИЗВОДСТВЕНА МАРКА  Б1252 АГРОБУЛТР на АГРО БУЛ ТРЕЙД ЕООД

ЕИК130239911


Дата на публикуване: 08.02.2019 г. изтегли
 
Заповед № 91/06.02.2019 г., относно курсове за подготовка на кандидат-ловци

Заповед № 91/06.02.2019 г., относно Ловни сдружения, които могат да организират курсове за подготовка на кандидати за придобиване право на лов през 2019 г.


Дата на публикуване: 06.02.2019 г. изтегли
 
Обобщена инвентаризация на горските култури 2018 г.

Дата на публикуване: 04.02.2019 г. изтегли
 
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ЗАПЛАТИТЕ НА РАБОТЕЩИТЕ ПО СЛУЖЕБНИ И ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ В ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ

Дата на публикуване: 30.01.2019 г. изтегли
 
Заповед № 68/28.01.2019 г. на изпълнителния директор на ИАГ за определяне на цена за 1 декар компесационно залесяване

Дата на публикуване: 29.01.2019 г. изтегли
 
Заповед № РД 49-7/28.01.2019 г. на министъра за земеделието, храните и горите за определяне на цена за 1 декар компесационно залесяване

Дата на публикуване: 29.01.2019 г. изтегли
 
Заповед № РД-48-3/28.01.2019 г. на министъра на МЗХГ за отмяна на т. IV от заповед № РД-48-92/30.11.2018 г.

Дата на публикуване: 28.01.2019 г. изтегли
 
Заповед за изваждане от употреба на ПРОИЗВОДСТВЕНА МАРКА

Заповед за изваждане от употреба на ПРОИЗВОДСТВЕНА МАРКА Б0363 на ММ ГРУП 2015 ЕООД  ЕИК 203382151


Дата на публикуване: 21.01.2019 г. изтегли
 
Заповеди за изваждане от употреба на ПРОИЗВОДСТВЕНИ МАРКИ

Заповеди за изваждане от употреба на ПРОИЗВОДСТВЕНИ МАРКИ:

- ЕТ Калинка 32        на   ЕТ Калинка Христов                           ЕИК 114067857

- Б0299                    на   Перфект-Мебел Троян ООД                ЕИК 200201413

- Б0213                    на КА-10 ЕООД                                        ЕИК 201165850

- Б0283                    на ЕКО КАРБОНЕ  ООД                              ЕИК 201986306


Дата на публикуване: 14.01.2019 г. изтегли
 
Заповед за изваждане от употреба на ПРОИЗВОДСТВЕНА МАРКА

Заповед за изваждане от употреба на ПРОИЗВОДСТВЕНА МАРКА  18 ПРОФИ ЛУКОВИТ на Профи 2006 ЕООД

ЕИК 110563998


Дата на публикуване: 09.01.2019 г. изтегли
 
Издаване на разрешение за изграждане на оградени площи в границите на ловностопанските райони

Дата на публикуване: 08.01.2019 г. изтегли
 
Заповед №1/02.01.2019 г. на изпълнителния директор на ИАГ за определяне състав на Методологически съвет по бюджет, финанси и счетоводство към ИАГ

Дата на публикуване: 02.01.2019 г. изтегли
 
Заповед № РД 48-101 на министъра на земеделието, храните и горите от 28.12.2018 г., относно констатиран нов случай на АЧС

Дата на публикуване: 28.12.2018 г. изтегли
 
Заповед за изваждане от употреба на ПРОИЗВОДСТВЕНА МАРКА

Заповед за изваждане от употреба на ПРОИЗВОДСТВЕНА МАРКА  1 ДЛ Ч.Осъм Явор Стандарт на ЕТ Явор Стандарт-Васил Главански ЕИК 110019690


Дата на публикуване: 04.12.2018 г. изтегли
 
Минимални цени за ползване на дивеч за организирания ловен туризъм в Република България, за периода от 01.03.2019 г. до 29.02.2020 г.

Дата на публикуване: 04.12.2018 г. изтегли
 
Заповед № 1052/28.11.2018 г. на изпълнителния директор на ИАГ за определяне максимален брой на ловците в ловните сдружения по чл. 30 от ЗЛОД

Дата на публикуване: 28.11.2018 г. изтегли
 
Заповед за изваждане от употреба на ПРОИЗВОДСТВЕНА МАРКА

Заповед за изваждане от употреба на ПРОИЗВОДСТВЕНА МАРКА Б 0331 на Марвик Енерджи ЕООД ЕИК 201951484


Дата на публикуване: 28.11.2018 г. изтегли
 
Заповед и образец на заявление за издаване на контролна горска марка

Заповед №970/29.10.2018г. на основание § 5 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредба № 1 от 2012 г. за контрола и опазването на горските територии, във връзка с чл. 55, ал. 1  от Наредба № 1 от 2012 г. за контрола и опазването на горските територии, определяща условията и реда за издаване на контролна горска марка и образец на заявление по чл. 55, ал. 1 от Наредба № 1 от 2012 г. за контрола и опазването на горските територии за издаванре на КГМ


Дата на публикуване: 29.10.2018 г. изтегли
 
Методика за измерване количеството и характеристиките на мъртвата дървесина и биотопните дървета в горските екосистеми

Дата на публикуване: 09.10.2018 г. изтегли
 
Проектиране на интегрирана система за ранно известяване на горски пожари с автоматични наблюдателни станции - 3 бр. кули за пасивно пожаронаблюдение и център за управление и контрол

Проектиране на интегрирана система за ранно известяване на горски пожари с автоматични наблюдателни станции - 3 бр. кули за пасивно пожаронаблюдение и център за управление и контрол


Дата на публикуване: 09.10.2018 г. изтегли
 
Заповед за изваждане от употреба на ПРОИЗВОДСТВЕНА МАРКА

Заповед № I-3-1072/04.09,2018 за изваждане от употреба на ПРОИЗВОДСТВЕНА МАРКА: Л-Н Паралди 40


Дата на публикуване: 01.10.2018 г. изтегли
 
Съобщение

Във връзка с изпълнителн дело и наложена възбрана върху недвижими имоти, вписани с рег, №6380/17.11.2017г.


Дата на публикуване: 01.10.2018 г. изтегли
 
УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ БОРАВЕНЕ С ЛОВНО ОРЪЖИЕ И БОЕПРИПАСИ ПО ВРЕМЕ НА ЛОВНИТЕ ИЗЛЕТИ

Дата на публикуване: 17.08.2018 г. изтегли
 
Заповед № 742/09.08.2018 г. за утвърждаване на "Вътрешни правила за плащане чрез ПОС терминално у-во на заявените административни услуги в ИАГ"

Дата на публикуване: 14.08.2018 г. изтегли
 
УКАЗАНИЯ ЗА НЕОБХОДИМИТЕ МЕРКИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ ПРЕДПРИЕМАТ ОТ СТРАНА НА ЛОВЦИТЕ ПО ВРЕМЕ НА ЛОВ НА ДИВА СВИНЯ

Дата на публикуване: 25.07.2018 г. изтегли
 
Заповед № I-3-824/24.07.2018 година на Директора на РДГ-Ловеч

Заповед № I-3-824/24.07.2018 година на Директора на РДГ-Ловеч   за отмяна на   Заповед № I-3-802/19.07.2018 година на Директора на РДГ-Ловеч


Дата на публикуване: 24.07.2018 г. изтегли
 
Заповед № I-3-804/20.07.2018 година на Директора на РДГ-Ловеч

Заповед № I-3-804/20.07.2018 година  на Директора на РДГ-Ловеч относно отмянна на наложена принудителна административна мярка  за спиране  на сечта, извоза и транспортиранаето на дървесинаот поземлен имот 43829.231.56


Дата на публикуване: 20.07.2018 г. изтегли
 
Заповед № I-3-802/19.07.2018 година на Директора на РДГ-Ловеч

Заповед № I-3-802/19.07.2018 година на Директора на РДГ-Ловеч за ограичаване достъпа до горски територии в района на обхват на  РДГ-Ловеч,  за срок от три месеца,  на лица събиращи трюфели.


Дата на публикуване: 19.07.2018 г. изтегли
 
Заповед № 678/18.07.2018 г. на изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване на образци на разрешително за групов лов с талони и разрешително за индивидуален лов

Дата на публикуване: 18.07.2018 г. изтегли
 
Заповед № РД-48-60/06.07.2018 г. на министъра на МЗХГ за утвърждаване на минимални цени за продажба на дивечово месо

Дата на публикуване: 09.07.2018 г. изтегли
 
Заповед № I-3-721/06.07.2018 година на Директора на РДГ-Ловеч

Заповед № I-3-721/06.07.2018 година на Директора на РДГ-Ловеч за принудително спиране на сеч, извоз и транспортиране на дървесина от имот 43829.231.56 в землището на с.Лисец


Дата на публикуване: 06.07.2018 г. изтегли
 
Заявления към Заповед № I-3-696/02.07.2018

Заявления към Заповед № I-3-696/02.07.2018


Дата на публикуване: 06.07.2018 г. изтегли
 
Заповед № I-3-696/02.07.2018 година на Директора на РДГ-Ловеч

Заповед № I-3-696/02.07.2018 година на Директора на РДГ-Ловеч относно извършване на проверки на горскостопански програми  за горски територии в района на дейност на РДГ-Ловеч .

Със заповедта се утвърждават и образци на заявления за:

- разглеждане и утвърждаваме(одобряване) на горскостопанска програма и план-извлечение за горски    територии, собственост на физически и юридически лица и други.

- разглеждане и утвърждаваме(одобряване) на план-извлечение за държавни и общински горски територии

- таксационно описание и извадка от карнет лист


Дата на публикуване: 06.07.2018 г. изтегли
 
Заповед N 585/11.06.2018 г. на ИАГ за откриване на постоянен контролен горски пункт "Варвара" в РДГ Пазарджик

Дата на публикуване: 12.06.2018 г. изтегли
 
Минимални цени за ползване на дивеч за организирания ловен туризъм в Република България за периода от 01.03.2018 г. до 28.02.2019 г.

Дата на публикуване: 29.05.2018 г. изтегли
 
ГОДИШЕН ОТЧЕТЕН ДОКЛАД НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ ЗА 2017 ГОДИНА

Дата на публикуване: 18.05.2018 г. изтегли
 
Заповед за изваждане от употреба на ПРОИЗВОДСТВЕНА МАРКА

Заповед за изваждане от употреба на ПРОИЗВОДСТВЕНА МАРКА


Дата на публикуване: 16.05.2018 г. изтегли
 
Инструкция за техническите и организационни мерки за защита на личните данни, събирани, обработвани и съхранявани в регистрите и базите данни, поддържани от Изпълнителна агенция по горите

Дата на публикуване: 09.05.2018 г. изтегли
 
Заповед № 421/04.05.2018 г. на изпълнителния директор на ИАГ за правомощията на служители от РДГ София по чл. 197 от ЗГ

Дата на публикуване: 08.05.2018 г. изтегли
 
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ЗАПЛАТИТЕ НА РАБОТЕЩИТЕ ПО СЛУЖЕБНИ И ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ В ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ

Дата на публикуване: 02.05.2018 г. изтегли
 
Заповед за налагане на принудителна административна мярка

Заповед на Дикктора на РДГ-Ловеч,  за налагане на принудителна административна мярка- СПИРАНЕ НА СЕЧТА, ИЗВОЗА И ТРАНСПОРТИРАНЕТО НА ДЪРВЕСИНА от поземлен имот №03558.264.4


Дата на публикуване: 25.04.2018 г. изтегли
 
Заповед № 295/30.03.2018 г. на изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване инвентаризация на горските територии,

план за ловностопанските дейности, план за дейностите по опазване на горските територии от пожари, както и горскостопанския план за държавните горски територии в района на дейност на ТП ДГС Места.


Дата на публикуване: 17.04.2018 г. изтегли
 
Покана за обществено обсъждане и заповед комисия, относно изготвения ГСП за ГТ, собственост на община Грамада

Дата на публикуване: 13.04.2018 г. изтегли
 
Заповед за изваждане от употреба на ПРОИЗВОДСТВЕНА МАРКА

Заповеди за изваждане от употреба на ПРОИЗВОДСТВЕНА МАРКА 

- Б0041 на ЕТ Ганко Иванов ЕИК114007326   и

- Б0350 на Ирис Корект ЕООД ЕИК203941021


Дата на публикуване: 10.04.2018 г. изтегли
 
Заповед за изваждане от употреба на ПРОИЗВОДСТВЕНА МАРКА

Заповед за изваждане от употреба на ПРОИЗВОДСТВЕНА МАРКА Харвест Индъстрис 114  на Харвест Индъстрис ЕООД ЕИК 110566552


Дата на публикуване: 10.04.2018 г. изтегли
 
Заповед за изваждане от употреба на ПРОИЗВОДСТВЕНА МАРКА

Заповед за изваждане от употреба на ПРОИЗВОДСТВЕНА МАРКА:

- Б0338  на Дабора ЕООД    ЕИК202238568

- Вип Лес-2 112 на  Вип Лес-1 ООД    ЕИК200030700

- Б0116 на   Вип Лес-1 ООД    ЕИК200030700

- Вип Лес-1 110 на  Вип Лес-1 ООД    ЕИК200030700


Дата на публикуване: 05.04.2018 г. изтегли
 
Заповед за изваждане от употреба на ПРОИЗВОДСТВЕНА МАРКА

Заповед за изваждане от употреба на ПРОИЗВОДСТВЕНА МАРКА на ЕТ Гьонин-Русин Ненчев ЕИК 110549272 и Нико Пласт ЕООД ЕИК 114665662


Дата на публикуване: 29.03.2018 г. изтегли
 
Заповед № 288/29.03.2018 г. на изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване инвентаризация на горските територии,

план за ловностопанските дейности, план за дейностите по опазване на горските територии от пожари в границите на община Момчилград и община Джебел, както и горскостопанския план за държавните горски територии в района на дейност на ТП ДГС Момчилград.


Дата на публикуване: 29.03.2018 г. изтегли
 
Заповед № 287/28.03.2018 г. на изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване инвентаризация на горските територии,

план за ловностопанските дейности, план за дейностите по опазване на горските територии от пожари, както и горскостопанския план за държавните горски територии в района на дейност на ТП ДГС Севлиево.


Дата на публикуване: 29.03.2018 г. изтегли
 
Заповед № 277/27.03.2018 г. на изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване инвентаризация на горските територии,

план за ловностопанските дейности, план за дейностите по опазване на горските територии от пожари, в границите на община Мездра и община Роман, както и горскостопанския план за държавните горски територии в района на дейност на ТП ДГС Мездра.


Дата на публикуване: 28.03.2018 г. изтегли
 
Заповед № 272/27.03.2018 г. на изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване инвентаризация на горските територии,

план за ловностопанските дейности, план за дейностите по опазване на горските територии от пожари, в границите на община Кирково, както и горскостопанския план за държавните горски територии в района на дейност на ТП ДГС Кирково.


Дата на публикуване: 28.03.2018 г. изтегли
 
Заповед за изваждане от употреба на ПРОИЗВОДСТВЕНА МАРКА

Заповед за изваждане от употреба на ПРОИЗВОДСТВЕНА МАРКА Б0211 на ЕТ Нико-Николай Колев ЕИК 114617219


Дата на публикуване: 28.03.2018 г. изтегли
 
Заповед за изваждане от употреба на ПРОИЗВОДСТВЕНА МАРКА

Заповед за изваждане от употреба на ПРОИЗВОДСТВЕНА МАРКА Кедър 2006 ООД 112 на Кедър 2006 ООД ЕИК 110564961


Дата на публикуване: 26.03.2018 г. изтегли
 
Списъци на инвентаризирани гори, отговарящи на условията по чл.83 от ЗГ на ДГС Севлиево

Дата на публикуване: 20.03.2018 г. изтегли
 
Списъци на инвентаризирани гори, отговарящи на условията по чл.83 от ЗГ на ДГС Пещера

Дата на публикуване: 16.03.2018 г. изтегли
 
ОБОБЩЕН ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО КОНТРОЛ, ОПАЗВАНЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ И ЗАЩИТАТА ИМ ОТ ПОЖАРИ ПРЕЗ 2017 Г.

Дата на публикуване: 15.03.2018 г. изтегли
 
Заповед за изваждане от употреба на ПРОИЗВОДСТВЕНА МАРКА

Заповед за изваждане от употреба на ПРОИЗВОДСТВЕНА МАРКА на ЕТ Пепи Върбанов ЕИК820173291


Дата на публикуване: 15.03.2018 г. изтегли
 
Списък на инвентаризирани гори, отговарящи на условията по чл.83 от ЗГ на ДГС Клисура, ДГС Оряхово и ДГС Места

Дата на публикуване: 14.03.2018 г. изтегли
 
Заповеди за изваждане от употреба на ПРОИЗВОДСТВЕНИ МАРКИ

Заповеди за изваждане от употреба на ПРОИЗВОДСТВЕНИ МАРКИ на

фирмите:

Ивон 99 ЕООД, ЕИК200998394

Майско цвете ООД, ЕИК201546972

ЕТ Н.Йорданов 71, ЕИК114042380

Лес 2012 ЕООД  ЕИК 201816581


Дата на публикуване: 09.03.2018 г. изтегли
 
Заповед за изваждане от употреба на ПРОИЗВОДСТВЕНА МАРКА

Заповед за изваждане от употреба на ПРОИЗВОДСТВЕНА МАРКА 28 Бук Тетевен АД  на  фирма Бук Тетевен АД  ЕИК110535511 .


Дата на публикуване: 08.03.2018 г. изтегли
 
Заповед № 194/06.03.2018 г. на изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване инвентаризация на горските територии,

план за ловностопанските дейности, план за дейностите по опазване на горските територии от пожари, както и горскостопанския план задържавните горски територии в района на дейност на ТП ДГС Борима.


Дата на публикуване: 06.03.2018 г. изтегли
 
Годишна програма на ИАГ с цели и дейности за 2018 г.

Дата на публикуване: 27.02.2018 г. изтегли
 
Годишна програма на ИАГ с цели и дейности - отчет за 2017 г.

Дата на публикуване: 27.02.2018 г. изтегли
 
Резултати от извършена инвентаризация на наличните пожарища, насаждения унищожени от други природни въздействия и невъзобновени сечища към 31.12.2017 година

Дата на публикуване: 22.02.2018 г. изтегли
 
Заповеди за изваждане от употреба на ПРОИЗВОДСТВЕНИ МАРКИ

Дата на публикуване: 16.02.2018 г. изтегли
 
Заповеди за изваждане от употреба на ПРОИЗВОДСТВЕНИ МАРКИ

Дата на публикуване: 14.02.2018 г. изтегли
 
Заповед № 116/12.02.2018 г., относно курсове за подготовка на кандидат-ловци

Заповед № 116/12.02.2018 г., относно Ловни сдружения, които могат да организират курсове за подготовка на кандидати за придобиване право на лов през 2018 г.


Дата на публикуване: 12.02.2018 г. изтегли
 
Инвентаризация на горските култури 2017 г.

Дата на публикуване: 25.01.2018 г. изтегли
 
Заповеди за изваждане от употреба на ПРОИЗВОДСТВЕНИ МАРКИ

Дата на публикуване: 10.01.2018 г. изтегли
 
Заповеди за изваждане от употреба на ПРОИЗВОДСТВЕНИ МАРКИ

Заповеди на Директора на РДГ-Ловеч , за изваждане от употреба на ПРОИЗВОДСТВЕНИ МАРКИ


Дата на публикуване: 09.01.2018 г. изтегли
 
Заповед № 1065/27.11.2017 г. на изпълнителния директор на ИАГ за определяне максимален брой на ловците в ловните сдружения по чл. 30 от ЗЛОД

Дата на публикуване: 27.11.2017 г. изтегли
 
Заповед № 1039/16.11.2017 г. на изпълнителния директор на ИАГ за правомощията на служители от РДГ Сливен по чл. 197 от ЗГ

Дата на публикуване: 21.11.2017 г. изтегли
 
ЗАПОВЕД № 1007/09.11.17 г. НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ИАГ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ПЛАНА ЗА ЛОВНОСТОПАНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ НА ДГС ШИРОКА ЛЪКА

Дата на публикуване: 10.11.2017 г. изтегли
 
ЗАПОВЕД № РДГ-СМ-3-287/08.11.17 г. НА ДИРЕКТОРА НА РДГ СМОЛЯН ЗА СЪВЕЩАНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ГОРСКОСТОПАНСКИ ПЛАНОВЕ ЗА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ, СТОПАНИСВАНИ ОТ ГПК ЕЛА 2001, ГПК КОСТОВИЦА И ГПК БИСТРИЦА

Дата на публикуване: 09.11.2017 г. изтегли
 
ЗАПОВЕД № РД 12-153/06.11.17 Г. ЗА КОМИСИЯ, КОЯТО ДА ИЗВЪРШИ ПРИЕМАНЕ НА ДЕЙНОСТИ 100% ТЕРЕННИ ПРОУЧВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С ИНВЕНТАРИЗАЦИЯТА НА ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ В ОБХВАТА НА ДГС ГОВЕЖДА

Дата на публикуване: 06.11.2017 г. изтегли
 
Заповед №991/03.11.2017 г. на изпълнителния директор на ИАГ за изменение на Заповед №1321/16.12.2016 г. за утвърждаване на образци на дневник за постъпилата, преработената и експедираната дървесина.

Дата на публикуване: 03.11.2017 г. изтегли
 
Заповед за изваждане от употреба на ПМ

Заповед за изваждане от употреба на ПМ Б0144 на Мар и Мар 2008 ЕООД


Дата на публикуване: 27.10.2017 г. изтегли
 
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧРЕЖДЕНСКИЯ АРХИВ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ

Дата на публикуване: 26.10.2017 г. изтегли
 
ЗАПОВЕД № 159/25.10.17 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ИНВЕНТАРИЗАЦИЯТА ЗА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ В ОБХВАТА НА ДЛС БОРОВО

Дата на публикуване: 25.10.2017 г. изтегли
 
ЗАПОВЕД № 158/25.10.17 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ИНВЕНТАРИЗАЦИЯТА ЗА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ В ОБХВАТА НА УОГС ЮНДОЛА

Дата на публикуване: 25.10.2017 г. изтегли
 
Заповед № 871/03.10.2017 г. на изпълнителния директор на ИАГ за приемане на теренната работа по инвентариязация на ТП ДГС Дупница

Дата на публикуване: 13.10.2017 г. изтегли
 
Заповед № 918/12.10.2017 г. на изпълнителния директор на ИАГ за приемане на теренната работа по инвентариязация на ТП ДГС Кирково

Дата на публикуване: 13.10.2017 г. изтегли
 
Заповед № 926/13.10.2017 г. на изпълнителния директор на ИАГ за приемане на теренната работа по инвентариязация на ТП ДГС Севлиево

Дата на публикуване: 13.10.2017 г. изтегли
 
ЗАПОВЕД № 928/13.10.17 г. НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ИАГ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ГОРСКОСТОПАНСКИ ПЛАН И ПЛАН ЗА ЛОВНОСТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ НА ДГС КЛИСУРА

Дата на публикуване: 13.10.2017 г. изтегли
 
Заповед № 906/10.09.2017 г. на изпълнителния директор на ИАГ за правомощията на служители от ДПП Врачански балкан по чл. 197 от ЗГ

Дата на публикуване: 10.10.2017 г. изтегли
 
ЗАПОВЕДИ ЗА ИЗВАЖДАНЕ ОТ УПОТРЕБА НА ПРОИЗВОДСТВЕНА МАРКА

ЗАПОВЕДИ ЗА ИЗВАЖДАНЕ ОТ УПОТРЕБА НА ПРОИЗВОДСТВЕНА МАРКА

ЕТ Минчо Караниколов

ЕТ Георги Боев

Каравел ООД

ЕТ Тилия-Бойко Вълчев

Балкан трейд ЕООД

Новилес ООД

АВВ Електрифициране ЕООД

Новинвест ЕООД


Дата на публикуване: 09.10.2017 г. изтегли
 
Заповед № 880/05.10.2017 г. на изпълнителния директор на ИАГ за изменение на "Инструкция за деловодната дейност и документооборота в ИАГ"

Дата на публикуване: 05.10.2017 г. изтегли
 
ЗАПОВЕД № РДГ-СМ-3-255/04.10.17 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ГОРСКОСТОПАНСКИ ПЛАН ЗА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ, СОБСТВЕНОСТ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА В РЕВИР "БОЗОВОТО", ОБЩ. ЧЕПЕЛАРЕ

Дата на публикуване: 04.10.2017 г. изтегли
 
Заповед № 845/26.09.2017 г. на изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване на горскостопански план и план за ловностопански дейности на ДЛС Кормисош

Дата на публикуване: 03.10.2017 г. изтегли
 
ЗАПОВЕД № РДГ-СМ-3-244/29.09.17 г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ГОРСКОСТОПАНСКИ ПЛАНОВЕ ЗА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ В ОБХВАТА НА ГПК БОРИКА И ГПК КАРЛЪК СС

ЗАПОВЕД № РДГ-СМ-3-244/29.09.17 г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ГОРСКОСТОПАНСКИ ПЛАНОВЕ  ЗА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ В ОБХВАТА НА ГПК БОРИКА И ГПК КАРЛЪК СС


Дата на публикуване: 02.10.2017 г. изтегли
 
ЗАПОВЕД №147/02.10.17 г. ЗА ТЕКУЩ КОНТРОЛ НА ТЕРЕННАТА РАБОТА ПО ИНЕНТАРИЗАЦИЯ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ В ОБХВАТА НА УОГС ЮНДОЛА

Дата на публикуване: 02.10.2017 г. изтегли
 
ЗАПОВЕД №146/02.10.17 г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ТЕРЕННАТА РАБОТА ПО ИНЕНТАРИЗАЦИЯ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ В ОБХВАТА НА ДГС РОДОПИ

Дата на публикуване: 02.10.2017 г. изтегли
 
ЗАПОВЕД №145/02.10.17 г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ТЕРЕННАТА РАБОТА ПО ИНЕНТАРИЗАЦИЯ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ В ОБХВАТА НА ДГС АЛАБАК

Дата на публикуване: 02.10.2017 г. изтегли
 
Заповеди за изваждане от употреба на ПРОИЗВОДСТВЕНА МАРКА

Заповеди за изваждане от употреба на ПРОИЗВОДСТВЕНА МАРКА на Делом ЕООД и ТОНИ ВАС 2001 ЕООД


Дата на публикуване: 28.09.2017 г. изтегли
 
ЗАПОВЕД №141/27.09.17 г. ЗА ТЕРЕННА ПРОВЕРКА НА ТАКСАЦИОННИТЕ ОПИСАНИЯ НА НАСАЖДЕНИЯТА НА ДЛС БОРОВО

Дата на публикуване: 28.09.2017 г. изтегли
 
В изпълнение на чл. 83, ал. 2 от ЗГ, се публикуват списъци на територии, които са придобили характеристика на гора за: УОГС "Петрохан" с. Бързия, ДГС Оряхово, ДГС Лом, ДГС Белоградчик и ДГС Миджур.

Дата на публикуване: 26.09.2017 г. изтегли
 
Заповеди за изваждане от употреба на ПРОИЗВОДСТВЕНА МАРКА

Заповеди за изваждане от употреба на ПРОИЗВОДСТВЕНА МАРКА Б0203 на Иван Тотковски и ПРОИЗВОДСТВЕНА МАРКА 21 Ч.Осъм Антонова на ЕТ Цветелина Антонова 


Дата на публикуване: 25.09.2017 г. изтегли
 
Заповед № 836/19.09.2017 г. на изпълнителния директор на ИАГ за правомощията на служители на ИАГ по чл. 197 от ЗГ

Дата на публикуване: 19.09.2017 г. изтегли
 
Заповеди на изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване на горскостопански планове на ДЛС Оряхово, ДГС Свищов, ДГС Маджарово и ДГС Царево

Дата на публикуване: 18.09.2017 г. изтегли
 
В изпълнение на чл. 83 от Закона за горите, се публикуват списъци за територии, които са придобили характеристика на гора за ДЛС „Балчик"

Дата на публикуване: 13.09.2017 г. изтегли
 
Регистър на подадените декларации

Регистър на подадените декларации от служители в администрацията на Регионална Дирекция по Горите гр.Ловеч


Дата на публикуване: 11.09.2017 г. изтегли
 
Предписание за провеждане на санитарни сечи

Предписание за провеждане на санитарни сечи по инициатива на РДГ и ЛЗС


Дата на публикуване: 07.09.2017 г. изтегли
 
Заповеди за изваждане от употреба на ПРОИЗВОДСТВЕНА МАРКА

Заповеди за изваждане от употреба на ПРОИЗВОДСТВЕНА МАРКА Б 0300 на ЕТ Ирина-2005 Ирина Миланова

и  ПРОИЗВОДСТВЕНА МАРКА Б 0267 на ПРОПЛАН ООД


Дата на публикуване: 22.08.2017 г. изтегли
 
В изпълнение на чл. 83, ал. 2 от Закона за горите, се публикуват списъци за територии, които са придобили характеристика на гора за ДГС „Свищов"

Дата на публикуване: 21.08.2017 г. изтегли
 
Заповед N 706/03.08.2017 г. на ИАГ за откриване на постоянни контролни горски пунктове

Дата на публикуване: 16.08.2017 г. изтегли
 
Заповед № 721/10.08.2017 г. на изпълнителния директор на ИАГ за правомощията на служители на природен парк "Витоша" по чл. 197 от ЗГ

Дата на публикуване: 11.08.2017 г. изтегли
 
Заповед № 710/03.08.2017 г. на изпълнителния директор на ИАГ за правомощията на служители на РДГ Шумен по чл. 197 от ЗГ

Дата на публикуване: 03.08.2017 г. изтегли
 
Заповед № 709/03.08.2017 г. на изпълнителния директор на ИАГ за правомощията на служители на РДГ София по чл. 197 от ЗГ

Дата на публикуване: 03.08.2017 г. изтегли
 
Заповед № 621/13.07.2017 г. на изпълнителния директор на ИАГ за изменение и допълнение на "Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в ИАГ", утвърдени със Заповед № 986/26.08.2016 г.

Дата на публикуване: 13.07.2017 г. изтегли
 
ЗАПОВЕД 96/11.07.17 г. ЗА ТЕРЕННА ПРОВЕРКА НА ИНВЕНТАРИЗАЦИЯТА НА ГТ НА ДГС АЛАБАК

Дата на публикуване: 12.07.2017 г. изтегли
 
ЗАПОВЕД 95/11.07.17 г. ЗА ТЕРЕННА ПРОВЕРКА НА ИНВЕНТАРИЗАЦИЯТА НА ГТ НА ДГС РОДОПИ

Дата на публикуване: 12.07.2017 г. изтегли
 
ЗАПОВЕД 94/11.07.17 г. ЗА ТЕРЕННА ПРОВЕРКА НА ИНВЕНТАРИЗАЦИЯТА НА ГТ НА ДЛС БОРОВО

Дата на публикуване: 12.07.2017 г. изтегли
 
Заповед № 606/11.07.2017 г. на изпълнителния директор на ИАГ за правомощията на служители на ИАГ по чл. 197 от ЗГ

Дата на публикуване: 11.07.2017 г. изтегли
 
Заповеди за комисии за приемане на инвентаризации и горскостопански планове на ДГС Широка лъка, Варна, Борима, Троян и Пещера

Дата на публикуване: 06.07.2017 г. изтегли
 
Заповед за изваждане от употреба на ПРОИЗВОДСТВЕНА МАРКА

Заповед за изваждане от употреба на ПРОИЗВОДСТВЕНА МАРКА   Б 0012 на ЕТ Комфорт-Диана Иванова, ЕИК 20520329


Дата на публикуване: 05.07.2017 г. изтегли
 
Заповед № 589/05.07.2017 г. на изпълнителния директор на ИАГ за правомощията на служители на ИАГ по чл. 197 от ЗГ

Дата на публикуване: 05.07.2017 г. изтегли
 
ГОДИШЕН ОТЧЕТЕН ДОКЛАД НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ ЗА 2016 ГОДИНА

Дата на публикуване: 22.06.2017 г. изтегли
 
Списък на подотделите в земеделските територии, придобили характера на гора по смисъла на ЗГ след 1 март 1991 г. в териториалния обхват на ТП ДГС Стара Загора, ЮИДП Сливен, РДГ Стара Загора, по землища на населените места.

Дата на публикуване: 20.06.2017 г. изтегли
 
Заповед № 519/12.06.2017 г. на изпълнителния директор на ИАГ за правомощията на служители на ИАГ по чл. 197 от ЗГ

Дата на публикуване: 12.06.2017 г. изтегли
 
Методически указания за работа на ИАГ и нейните структури по проекти с външно финансиране

Дата на публикуване: 02.06.2017 г. изтегли
 
Заповеди на изпълнителния директор на ИАГ с утвърден график и състав на комисиите за провеждане на изпити за придобиване право на лов през 2017 г.

Дата на публикуване: 01.06.2017 г. изтегли
 
Заповед № 458/30.05.2017 г. на изпълнителния директор на ИАГ за издаване по изключение на хартиени превозни билети за транспортиране на дървесина, когато обектите по чл. 206 т ЗГ нямат връзка с информационната система на ИАГ

Дата на публикуване: 30.05.2017 г. изтегли
 
Заповед № 461/30.05.2017 г. на изпълнителния директор на ИАГ за издаване на превозни билети чрез интернет информационната система на ИАГ

От 00.00 часа на 01.06.2017 г. се спира транспортирането на дървесина, придружена с хартиени превозни билети, издадени по чл. 211, ал. 4 от ЗГ


Дата на публикуване: 30.05.2017 г. изтегли
 
Заповед № 443/29.05.2017 г. на изпълнителния директор на ИАГ за определяне на водосборите с поройна активност в горските територии на страната

Дата на публикуване: 30.05.2017 г. изтегли
 
Списък на подадените декларации от служителите на Регионална Дирекция по Горите – Ловеч

Обновен Списък на подадените декларации от служителите на Регионална Дирекция по Горите – Ловеч по чл. 12,  от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.


Дата на публикуване: 25.05.2017 г. изтегли
 
Със Заповед № 418/17.05.2017 г. на главния секретар на ИАГ е утвърдена типова бланка "Антетка" за кореспонденция

Дата на публикуване: 17.05.2017 г. изтегли
 
Заповеди за провеждане на съвещания във връзка с предстояща инвентаризация на горски територии

Дата на публикуване: 09.05.2017 г. изтегли
 
Заповед № РДГ-СМ-З-105/26.04.2017г. на директора на РДГ Смолян за провеждане на съвещание за приемане на горскостопански план за горите, стопанисвани от община Чепеларе

Дата на публикуване: 04.05.2017 г. изтегли
 
Заповед № 335/24.04.2017г. на изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване на горскостопанския план и плана за ловностопанските дейности на стопанство "Кричим"

Дата на публикуване: 24.04.2017 г. изтегли
 
Заповеди на изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване на горскостопански планове и планове на ловностопански дейности

Дата на публикуване: 11.04.2017 г. изтегли
 
Заповеди на изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване на горскостопански планове и планове на ловностопански дейности

Дата на публикуване: 04.04.2017 г. изтегли
 
Заповед № 198/16.03.2017 г. на изпълнителния директор на ИАГ за оправомощаване на директора на дирекция "ГЛД" за издаване на разрешения по чл.193, ал.3 и ал.5 от ЗГ

Дата на публикуване: 31.03.2017 г. изтегли
 
Заповед № 207/21.03.2017 г. на изпълнителния директор на ИАГ за правомощията на служители на ИАГ по чл. 197 от ЗГ

Дата на публикуване: 21.03.2017 г. изтегли
 
Баланс на горските територии за 2016 г. - Форма 1 и 5 ГФ - Общо и по видове собственост

Дата на публикуване: 17.03.2017 г. изтегли
 
ОБОБЩЕН ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО КОНТРОЛ, ОПАЗВАНЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ И ЗАЩИТАТА ИМ ОТ ПОЖАРИ ПРЕЗ 2016 Г.

Дата на публикуване: 15.03.2017 г. изтегли
 
Резултати от извършена инвентаризация на наличните пожарища, насаждения унищожени от други природни въздействия и невъзобновени сечища към 31.12.2016 г.

Дата на публикуване: 27.02.2017 г. изтегли
 
Годишната програма на ИАГ с цели и дейности за 2017 година

Дата на публикуване: 16.02.2017 г. изтегли
 
Отчет на Годишната програма на ИАГ с цели и дейности за 2016 година

Дата на публикуване: 16.02.2017 г. изтегли
 
Заповед № 73/09.02.2017 г. на изпълнителния директор на ИАГ за определяне на лицата по чл.22, ал.4, т.1,2,3 от ЗЛОД, които да провеждат подготовка на кандидати за придобиване право на лов през 2017 г.

Дата на публикуване: 09.02.2017 г. изтегли
 
МЕМОРАНДУМ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ и ВЕЛОСИПЕДНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Дата на публикуване: 19.01.2017 г. изтегли
 
Обобщена инвентаризация на горските култури 2016 г.

Дата на публикуване: 12.01.2017 г. изтегли
 
Извършване на оценка и картографиране на риска от горски пожари на територията на страната

Дата на публикуване: 21.12.2016 г. изтегли
 
Цени на разрешителни за лов за 2017 година

Дата на публикуване: 19.12.2016 г. изтегли
 
Заповед №1321/16.12.2016 г. на изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване на образци на превозни билети за транспортиране на дървесина от обекти по чл. 206 от ЗГ

Дата на публикуване: 16.12.2016 г. изтегли
 
СТАТУТ НА ЗВЕНО “ВЪТРЕШЕН ОДИТ” В ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ

Дата на публикуване: 12.12.2016 г. изтегли
 
Заповед №1264/07.12.2016 г. на изпълнителния директор на ИАГ за изменения и допълнения на Заповед №590/03.05.2016 г.

Дата на публикуване: 08.12.2016 г. изтегли
 
Заповед №1234/23.11.2016 г. на изпълнителния директор на ИАГ за определяне максималния брой ловци в ловните сдружения по чл. 30 от ЗЛОД

Дата на публикуване: 23.11.2016 г. изтегли
 
Заповед №1228/21.11.2016 г. на изпълнителния директор на ИАГ за определяне на годишна вноска за стопанисване на дивеча през 2017 година

Дата на публикуване: 21.11.2016 г. изтегли
 
Заповед №1227/21.11.2016 г. на изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване на минимални цени на жив дивеч

за разселване от районите на дейност на ДЛС и ДУ, стопанисвани от ДГС през 2017 година


Дата на публикуване: 21.11.2016 г. изтегли
 
Заповед № 1111/20.10.2016г. на изпълнителния директор на ИАГ за изменение на горскостопанския план на ТП ДГС Елена

Дата на публикуване: 20.10.2016 г. изтегли
 
Заповед № 1110/20.10.2016г. на изпълнителния директор на ИАГ за изменение на горскостопанския план на ТП ДГС Карнобат

Дата на публикуване: 20.10.2016 г. изтегли
 
Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация в Изпълнителна агенция по горите

Дата на публикуване: 19.10.2016 г. изтегли
 
Заповед № 1099/10.10.2016г. на изпълнителния директор на ИАГ за изменение на плана за ловностопански дейности на ТП ДГС Ловеч

Дата на публикуване: 17.10.2016 г. изтегли
 
Заповед № 1097/10.10.2016 г. на изпълнителния директор на ИАГ

Дата на публикуване: 10.10.2016 г. изтегли
 
Заповед № 1084/05.10.2016г. на изпълнителния директор на ИАГ във връзка с чл. 13, ал. 4 от Наредба 18/07.10.2015 г. за разглеждане на задания за инвентаризация на горските територии и горскостопански план

Дата на публикуване: 06.10.2016 г. изтегли
 
Заповеди за назначаване на комисии по чл. 37, ал. 3 от Наредба №18/07.10.2015 г. за приемане на извършената инвентаризация на горските територии и на горскостопанските планове

Дата на публикуване: 04.10.2016 г. изтегли
 
Заповед № 1060/27.09.2016 г. на изпълнителния директор на ИАГ за правомощията на служители от РДГ София по чл. 197 от ЗГ

Дата на публикуване: 28.09.2016 г. изтегли
 
Заповед № РДГ-СМ-3-325/20.09.2016 г. на директора на РДГ Смолян за назначаване на комисия за приемане на горскостопански план за горски територии

Дата на публикуване: 26.09.2016 г. изтегли
 
Заповеди на изпълнителния директор на ИАГ във връзка с чл. 13, ал. 4 от Наредба 18/07.10.2015 г. за разглеждане на задания за инвентаризация на горските територии и горскостопански план

Дата на публикуване: 12.09.2016 г. изтегли
 
Заповед № 987/29.08.2016 г.

Заповед № 987/29.08.2016 г. на изпълнителния директор на ИАГ относно отмяна на т. 21 от Заповед 781/29.06.2016 г. с приложена Заповед 781/29.06.2016 г.


Дата на публикуване: 29.08.2016 г. изтегли
 
Заповед № 273/22.08.2016 г. за назначаване на комисия за приемане на горскостопански план за горските територии, собственост на община Сърница

Дата на публикуване: 22.08.2016 г. изтегли
 
Заповед № 952/09.08.2016 г. за назначаване на комисия за приемане на извършената инвентаризация на горските територии

и изработените горскостопански карти, план за ловностопанските дейности и план за опазване на горските територии от пожари, както и на горскостопанския план за горските територии в района надейност на ТП “Държавно горско стопанство Хвойна”.


Дата на публикуване: 09.08.2016 г. изтегли
 
Методика за оценка и картографиране на риска от горски пожари за територията на страната

Дата на публикуване: 09.08.2016 г. изтегли
 
Заповеди на изпълнителния директор на ИАГ за провеждане на съвещания във връзка с приемане на изменение на горскостопански планове за горски територии

Дата на публикуване: 13.07.2016 г. изтегли
 
Заповеди на изпълнителния директор на ИАГ за провеждане на съвещания по чл. 34 от Наредба №18

Дата на публикуване: 12.07.2016 г. изтегли
 
Заповед № 790/04.07.2016 г. на изпълнителния директор на ИАГ за ползване на хартиени превозни билети, утвърдени със заповед № 722/18.10.2012 г.

Дата на публикуване: 04.07.2016 г. изтегли
 
Заповеди на изпълнителния директор на ИАГ за провеждане на съвещания по чл. 34 от Наредба №18

Дата на публикуване: 04.07.2016 г. изтегли
 
Методика за контрол на дейностите по инвентаризация на горските територии

Дата на публикуване: 29.06.2016 г. изтегли
 
Заповеди на изпълнителния директор на ИАГ за провеждане на съвещания по чл. 34 от Наредба №18

Дата на публикуване: 24.06.2016 г. изтегли
 
Заповеди на изпълнителния директор на ИАГ за провеждане на съвещания по чл. 34 от Наредба №18

Дата на публикуване: 22.06.2016 г. изтегли
 
Създаден е Методологичен съвет по бюджет, финанси и счетоводство със заповед №734/16.06.2016 г. на изпълнителния директор на ИАГ

Дата на публикуване: 20.06.2016 г. изтегли
 
СПИСЪК на земеделските територии, придобили характеристиките на гора, по смисъла на чл. 83 от Закона за горите, в териториалния обхват на ТП ДГС Златоград, ЮЦДП-Смолян, РДГ Смолян, по землища на населените места

Дата на публикуване: 14.06.2016 г. изтегли
 
Образец на разрешително за достъп до насаждения, в които се извършва добив на дървесина,на основание чл. 24, ал. 2 от Наредбата за контрола и опазването на горските територии

Дата на публикуване: 30.05.2016 г. изтегли
 
Заповед № 642/30.05.2016 г. на изпълнителния директор на ИАГ за образци на превозни билети за транспорт на дървесина от обекти по чл.206 от ЗГ

Дата на публикуване: 30.05.2016 г. изтегли
 
Ведомствени трудови норми за лесокултурна дейност

Дата на публикуване: 25.05.2016 г. изтегли
 
Заповед № 486/24.03.2016 г. за провеждането на изпити за вписване в публичния регистър по чл. 235 от ЗГ, на лицата със средно образование и тези, които са отписани от регистъра на основание чл. 239, ал. 1, т. 4 – 9 от Закона за горите

Дата на публикуване: 01.04.2016 г. изтегли
 
Годишен доклад за контрол, опазване и защита от пожари на горските територии за 2015 година

Дата на публикуване: 16.03.2016 г. изтегли
 
Заповед № РД-49-90/14.03.2016 г. на Министъра на земеделието и храните

Дата на публикуване: 15.03.2016 г. изтегли
 
ГОДИШЕН ОТЧЕТЕН ДОКЛАД НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ ЗА 2015 ГОДИНА

Дата на публикуване: 01.03.2016 г. изтегли
 
Заповед № 356/24.02.2016 г. на изпълнителния директор на ИАГ

Дата на публикуване: 25.02.2016 г. изтегли
 
Заповед № 351/23.02.2016 г. на изпълнителния директор на ИАГ за изменение и допълнение на заповед 336/22.02.2016 г.

Дата на публикуване: 23.02.2016 г. изтегли
 
Заповед № 336/22.02.2016 г. на изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване на образци на превозни билети

Дата на публикуване: 22.02.2016 г. изтегли
 
Проект на ПРАВИЛНИК за допълнение на УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на регионалните дирекции

Дата на публикуване: 22.02.2016 г. изтегли
 
Заповед за обезсилване на позволителн за сеч

Заповед за обезсилване на позволителни за сеч, издадени от инж.Исуф Ибаримов Делиаминов.


Дата на публикуване: 09.02.2016 г. изтегли
 
Уведомление за Искрен Петров Савчев

Уведомление за Искрен Петров Савчев по чл.26 от АПК


Дата на публикуване: 02.02.2016 г. изтегли
 
Заповед № 69/19.01.2016 г. на изпълнителния директор на ИАГ

Дата на публикуване: 20.01.2016 г. изтегли
 
Заповеди за изваждане от употреба на ПРОИЗВОДСТВЕНИ МАРКИ

Дата на публикуване: 19.01.2016 г. изтегли
 
Инвентаризация на горските култури за 2015 г.

Дата на публикуване: 18.01.2016 г. изтегли
 
Заповед № РД-49-523/30.11.2015 г. на Министъра на земеделието и храните

за утвърждаване на минимални цени за ползване на базите за ловен туризъм, както и за услугите за организиран ловен туризъм, предоставяни от държавните предприятия по чл. 163 от ЗГ и техните териториални поделения, за периода от 01.03.2016 г. до 28.02.2017 г.


Дата на публикуване: 07.01.2016 г. изтегли
 
Ценоразпис за организиран ловен туризъм през 2016 година

Дата на публикуване: 06.01.2016 г. изтегли
 
Заповед № 934/17.12.2015 г. на изпълнителния директор на ИАГ

Дата на публикуване: 06.01.2016 г. изтегли
 
Заповед № 962/18.12.2015 г. на изпълнителния директор на ИАГ за определяне на цена за 1 декар компесационно залесяване

Дата на публикуване: 18.12.2015 г. изтегли
 
Заповед № 835/24.11.2015 г. на изпълнителния директор на ИАГ за ловуването по време на коледните и новогодишните празници 2015 г.

Дата на публикуване: 09.12.2015 г. изтегли
 
Заповед № 886/08.12.2015 г. на изпълнителния директор на ИАГ за ползването на контролни пластини за коледни елхи

Дата на публикуване: 08.12.2015 г. изтегли
 
Заповед № 880/04.12.2015 г. на изпълнителния директор на ИАГ за изменение на заповед № 796/11.11.2015 г.

Дата на публикуване: 07.12.2015 г. изтегли
 
Заповед № 876/04.12.2015 г. на изпълнителния директор на ИАГ

Дата на публикуване: 04.12.2015 г. изтегли
 
Заповед № 873/03.12.2015 г. на изпълнителния директор на ИАГ

Дата на публикуване: 04.12.2015 г. изтегли
 
Заповед 815/17.11.2015 на изпълнителния директор на ИАГ относно изменения и допълнения при ползването на контролните пластини

Дата на публикуване: 24.11.2015 г. изтегли
 
Заповед 837/24.11.2015 г. на изпълнителния директор на ИАГ за определяне на максимален брой ловци в ловните сдружения по чл. 30 от Закона за лова и опазване на дивеча

Дата на публикуване: 24.11.2015 г. изтегли
 
Заповед 813/17.11.2015 на изпълнителния директор на ИАГ

Дата на публикуване: 17.11.2015 г. изтегли
 
Заповед № 797/11.11.2015 г. на изпълнителния директор на ИАГ

Дата на публикуване: 12.11.2015 г. изтегли
 
Заповед № 796/11.11.2015 г. на изпълнителния директор на ИАГ

Дата на публикуване: 12.11.2015 г. изтегли
 
Заповед № 795/11.11.2015 г. на изпълнителния директор на ИАГ

Дата на публикуване: 12.11.2015 г. изтегли
 
Заповед № 764/02.11.2015 г. на изпълнителния директор на ИАГ

Дата на публикуване: 03.11.2015 г. изтегли
 
Заповед № 723/09.10.2015 г. на изпълнителния директор на ИАГ

Дата на публикуване: 09.10.2015 г. изтегли
 
Заповед № 707/05.10.2015 г. на изпълнителния директор на ИАГ

Дата на публикуване: 05.10.2015 г. изтегли
 
Заповед № 687/28.09.2015 г. на изпълнителния директор на ИАГ

Дата на публикуване: 28.09.2015 г. изтегли
 
Заповед № 639/04.09.2015 г. на изпълнителния директор на ИАГ

Дата на публикуване: 07.09.2015 г. изтегли
 
Заповед № 631/02.09.2015 г. на изпълнителния директор на ИАГ

Дата на публикуване: 02.09.2015 г. изтегли
 
Заповед I-3-679 на Директора на РДГ-Ловеч за за обезсилване на позволителни за сеч

Дата на публикуване: 31.07.2015 г. изтегли
 
Заповед № 543/30.07.2015 г. на изпълнителния директор на ИАГ за определяне на водосборите с поройна активност в горските територии на страната

Дата на публикуване: 30.07.2015 г. изтегли
 
Заповеди на Директора на ТП ДГС-Ловеч за спиране на сеч

Заповед I-3-222/24.07.2015г. ,  Заповед I-3-223/24.07.2015г. и Заповед I-3-224/24.07.2015г. за спиране на сеч, транаспортиране и извозване на дървесина от пототдел 201 "г" по ГСП 2014г. - държавна гораска тевритория , землище с. Казачево, Общине Ловеч.


Дата на публикуване: 30.07.2015 г. изтегли
 
Относно издаване на превозни билети по чл.206 от ЗГ

Това писмо отмена всички досегашни указания, относно издаването на превозни билети за транспортиране на изделия от дървесина от обекти по чл.206 от Закона за горите


Дата на публикуване: 08.06.2015 г. изтегли
 
Заповед № 388/05.06.2015 г. на изпълнителния директор на ИАГ

Дата на публикуване: 05.06.2015 г. изтегли
 
Заповед № 355/27.05.2015 г. на изпълнителния директор на ИАГ

Дата на публикуване: 27.05.2015 г. изтегли
 
Заповед № 351/25.05.2015 г. на изпълнителния директор на ИАГ

Дата на публикуване: 25.05.2015 г. изтегли
 
Писмо На ИАГ относно маркиране

Дата на публикуване: 20.05.2015 г. изтегли
 
Заповед I-3-322/24.04.2015г. на Директора на РДГ-Ловеч

Заповед I-3-322/24.04.2015г. на Директора на РДГ-Ловеч, относно забрана цитираните в заповедта лица, да  посещават  горски територии в землищата на Ловешла област


Дата на публикуване: 18.05.2015 г. изтегли
 
Заповед № 166/30.04.2015 г. на директора на РДГ София за невалидни кочани с превозни билети

Дата на публикуване: 13.05.2015 г. изтегли
 
Заповед № 308/07.05.2015 г. на изпълнителния директор на ИАГ за определяне на районите на дейност на Регионалните дирекции по горите

Дата на публикуване: 07.05.2015 г. изтегли
 
Заповед № 302/04.05.2015 г. на изпълнителния директор на ИАГ

Дата на публикуване: 05.05.2015 г. изтегли
 
Заповед № 283/28.04.2015 г. на изпълнителния директор на ИАГ

Дата на публикуване: 30.04.2015 г. изтегли
 
Заповед I-3-325/27.04.2015г. на Директора на РДГ-Ловеч

Заповед I-3-325/27.04.2015г. на Директора на РДГ-Ловеч относно прилагане на принудителна административна мярка СПИРАНЕ НА СЕЧТА, ИЗВОЗА И ТРАНСПОРТИРАНЕТО на дървесината от поземлен имот №405073 в землището на с.Деветаки, Област Ловеч


Дата на публикуване: 27.04.2015 г. изтегли
 
Заповед I-3-288 от 14.04.2015г. на Директора на РДГ-Ловеч във връзка с инициативата "Да почистим България"

Дата на публикуване: 16.04.2015 г. изтегли
 
Заповед № 266/15.04.2015 г. на изпълнителния директор на ИАГ

Дата на публикуване: 15.04.2015 г. изтегли
 
Заповед № 244/02.04.2015 г. на изпълнителния директор на ИАГ

Дата на публикуване: 03.04.2015 г. изтегли
 
СПИСЪК на земеделските територии, придобили характеристиките на гора, по смисъла на чл. 83 от Закона за горите, в териториалния обхват на ТП ДГС Карлово, ЮЦДП-Смолян, РДГ Пловдив, по землища на населените места

Дата на публикуване: 03.04.2015 г. изтегли
 
СПИСЪК на земеделските територии, придобили характеристиките на гора, по смисъла на чл. 83 от Закона за горите, в териториалния обхват на ТП ДГС Ардино, ЮЦДП-Смолян, РДГ Кърджали, по землища на населените места

Дата на публикуване: 01.04.2015 г. изтегли
 
СПИСЪК на земеделските територии, придобили характеристиките на гора, по смисъла на чл. 83 от Закона за горите, в териториалния обхват на ТП ДГС Хасково, ЮИДП-Сливен, РДГ Кърджали, по землища на населените места

Дата на публикуване: 01.04.2015 г. изтегли
 
Списък по чл. 12, от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

 

Списък на подадените декларации от служителите на Регионална Дирекция по Горите – Ловеч по чл. 12,  от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.


Дата на публикуване: 26.03.2015 г. изтегли
 
Статут на звено "Вътрешен одит"

Дата на публикуване: 23.03.2015 г. изтегли
 
На основание чл. 83, от Закона за горите РДГ Берковица, публикува СПИСЪК на имотите в земеделски територии, придобили характеристика на гора по смисъла на Закона за горите,

установени при инвентаризацията на горските територии през 2012 г. в района на ТП ДГС ЧИПРОВЦИ


Дата на публикуване: 20.02.2015 г. изтегли
 
Заповед № 107/13.02.2015 г. на изпълнителния директор на ИАГ за определяне на лицата по чл.22, ал.4, т.1,2,3 от ЗЛОД, които да провеждат подготовка на кандидати за придобиване право на лов през 2015 г.

Дата на публикуване: 17.02.2015 г. изтегли
 
Заповед № 89/06.02.2015 г. на изпълнителния директор на ИАГ

Дата на публикуване: 09.02.2015 г. изтегли
 
Инвентаризация на горските култури 2014 г.

Дата на публикуване: 30.01.2015 г. изтегли
 
Заповед № 15/16.01.2015 г. на директора на РДГ Пловдив за невалидни кочани с превозни билети

Дата на публикуване: 16.01.2015 г. изтегли
 
Заповед № РД-49-8/13.01.2015 г. на Министъра на земеделието и храните за определяне на цена за 1 декар компесационно залесяване за 2015 г.

Дата на публикуване: 14.01.2015 г. изтегли
 
Заповед № 1066/29.12.2014 г. на изпълнителния директор на ИАГ за определяне на цена за 1 декар компесационно залесяване за 2015 г.

Дата на публикуване: 29.12.2014 г. изтегли
 
Заповед № 1008/05.12.2014 г. на изпълнителния директор на ИАГ за изменение на Заповед № 960/20.11.2014 г. в частта по т. II

Дата на публикуване: 05.12.2014 г. изтегли
 
Заповед №993/28.11.2014 г. на изпълнителния директор на ИАГ за изменение за Заповед №875/29.10.2014г.

Дата на публикуване: 28.11.2014 г. изтегли
 
Заповед №992/28.11.2014 г. на изпълнителния директор на ИАГ

Дата на публикуване: 28.11.2014 г. изтегли
 
Заповед №РД 49-378/05.11.2014 г. на министъра на МЗХ

за въвеждане на допълнителни изисквания при провеждане на окончателна фаза на краткосрочно-постепенната сеч в горите - държавна собственост


Дата на публикуване: 05.11.2014 г. изтегли
 
Заповед №875/29.10.2014 г. на изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване на образци на превозни билети по чл.211а от ЗГ

Дата на публикуване: 29.10.2014 г. изтегли
 
Заповед №831/14.10.2014 г. на изпълнителния директор на ИАГ

Дата на публикуване: 14.10.2014 г. изтегли
 
СПИСЪК на имотите по землища на населените места, за които в резултат на инвентаризацията на горските територии в района на ДГС „Видин” е установено, че земеделските територии са придобили характеристиките на гора по смисъла на ЗГ

Дата на публикуване: 25.09.2014 г. изтегли
 
Заповед № 670/26.08.2014 г. на изпълнителния директор на ИАГ за оправомощаване на директора на дирекция "ГЛД" да издава разрешения за ползване на дърва за огрев

Дата на публикуване: 26.08.2014 г. изтегли
 
СПИСЪК на имотите по землища на населените места, за които в резултат на инвентаризацията на горските територии в района на ДЛС „Женда” е установено, че земеделските територии са придобили характеристиките на гора по смисъла на ЗГ

Дата на публикуване: 19.08.2014 г. изтегли
 
СПИСЪК на имотите по землища на населените места, за които в резултат на инвентаризацията на горските територии в района на ТП Д ГС „Ивайловград” е установено, че земеделските територии са придобили характеристиките на гора по смисъла на ЗГ

Дата на публикуване: 19.08.2014 г. изтегли
 
СПИСЪК на имотите по землища на населените места, за които в резултат на инвентаризацията на горските територии в района на ТП Д ГС „Пазарджик” е установено, че земеделските територии са придобили характеристиките на гора по смисъла на ЗГ

Дата на публикуване: 01.08.2014 г. изтегли
 
Заповеди на изпълнителния директор на ИАГ за обезсилване на служени карти

Дата на публикуване: 16.07.2014 г. изтегли
 
Заповед №500/30.06.2014 г. на изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване на образци за рекламен стандарт, табели и други нагледни материали

Дата на публикуване: 02.07.2014 г. изтегли
 
Заповед №498/27.06.2014 г. на изпълнителния директор на ИАГ

Дата на публикуване: 27.06.2014 г. изтегли
 
Заповед № 431/12.06.2014 г. на изпълнителния директор на ИАГ за оправомощаване на инж. Ценко Ценов да издава разрешения за ползване на дърва за огрев

Дата на публикуване: 12.06.2014 г. изтегли
 
Заповед №400/31.05.2014 г. на изпълнителния директор на ИАГ

Дата на публикуване: 03.06.2014 г. изтегли
 
Заповед № I-3-380/12.05.2014г. на Директора на РДГ-Ловеч

Заповед №I-3-380/12.05.2014година  на Директора на РДГ-Ловеч, във връзка с инициативата "Да почистим България".


Дата на публикуване: 13.05.2014 г. изтегли
 
Заповед №287/30.04.2014 г. на изпълнителния директор на ИАГ

Дата на публикуване: 08.05.2014 г. изтегли
 
Заповед №286/30.04.2014 г. на изпълнителния директор на ИАГ

Дата на публикуване: 07.05.2014 г. изтегли
 
Отговор до РДГ Благоевград, касаещ указания за инвентаризация на изградените едроразмерни укрепителни съоръжения

Дата на публикуване: 26.03.2014 г. изтегли
 
Процедурата за възлагане на обществена поръчка

 Документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура


Дата на публикуване: 13.03.2014 г. изтегли
 
Заповед № 151/20.02.2014 г. на изпълнителния директор на ИАГ

Дата на публикуване: 21.02.2014 г. изтегли
 
Заповед №140/19.02.2014 г. на изпълнителния директор на ИАГ за определяне на лицата, които да проведат подготовка на кандидати за придобиване право на лов през 2014 г.

Дата на публикуване: 19.02.2014 г. изтегли
 
Анализ на извършената през 2013 год. есенна инвентаризация на 1, 2, 3, 4 и 5-годишните горски култури

Дата на публикуване: 18.02.2014 г. изтегли
 
Заповед № 625/29.06.2011 г. на изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване на образец на прeвозен билет за транспортиране на дървесина

Дата на публикуване: 13.02.2014 г. изтегли
 
Заповед № 118/10.02.2014 г. на изпълнителния директор на ИАГ

Дата на публикуване: 11.02.2014 г. изтегли
 
Заповед № РД 49-12/10.01.2014 г. на министъра на МЗХ относно определяне цена на декар за компесационно залесяване през 2014 г.

Дата на публикуване: 06.02.2014 г. изтегли
 
Заповед № 1213/21.12.2013 г. на изпълнителния директор на ИАГ за определяне на цена за компесационно залесяване

Дата на публикуване: 06.02.2014 г. изтегли
 
Заповед I-3-72/04.02.2014г. на Директора на РДГ

Дата на публикуване: 04.02.2014 г. изтегли
 
Ценоразпис за организиран ловен туризъм през 2014 година

Дата на публикуване: 29.01.2014 г. изтегли
 
Обезпечителни заповеди

Дата на публикуване: 24.01.2014 г. изтегли
 
Заповед №РД 49-4/07.01.2014 г. на министъра на земеделието и храните

Дата на публикуване: 10.01.2014 г. изтегли
 
Заповед №РД 49-133/09.04.2013 г. на министъра на земеделието и храните

Дата на публикуване: 10.01.2014 г. изтегли
 
Заповед I-3-8/09.01.2014г. на Директора на РДГ-Ловеч

Дата на публикуване: 10.01.2014 г. изтегли
 
Заповед №03/02.01.2014 г. на изпълнителния директор на ИАГ

Дата на публикуване: 03.01.2014 г. изтегли
 
Заповед № 1048/25.11.2013 г. на изпълнителния директор на ИАГ за създаване на работна група по прилагането на Регламент 995/2010 г.

Въпроси по прилагането на Регламент 995/2010 г., може да зададете на e-mail: tkrastev@iag.bg; tumbev@iag.bg


Дата на публикуване: 25.11.2013 г. изтегли
 
Заповед № 1043/20.11.2013 г. на изпълнителния директор на ИАГ за изменение на заповед № 967/05.11.2013 г.

Дата на публикуване: 20.11.2013 г. изтегли
 
Заповед № 967/05.11.2013 г. на изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване на образец на превозен билет, с който се придружават коледни елхи без коренова система

Дата на публикуване: 05.11.2013 г. изтегли
 
Заповед №925/22.10.2013 г. на изпълнителния директор на ИАГ

Дата на публикуване: 22.10.2013 г. изтегли
 
Заповеди № 880,881,882,883/10.10.2013 г. на изпълнителния директор на ИАГ

Дата на публикуване: 10.10.2013 г. изтегли
 
Заповед № 824/20.09.2013 г. на изпълнителния директор на ИАГ за определяне на водосборите с поройна активност в горските територии на страната

Дата на публикуване: 25.09.2013 г. изтегли
 
Заповед I-3-771/19.09.2013г. на Директора на РДГ-Ловеч

Дата на публикуване: 19.09.2013 г. изтегли
 
Заповед №770/28.08.2013 г. на изпълнителния директор на ИАГ

Дата на публикуване: 28.08.2013 г. изтегли
 
Заповед № 659/09.07.2013 г. на и.д. изпълнителния директор на ИАГ

Дата на публикуване: 10.07.2013 г. изтегли
 
Заповед №619/25.06.2013 г. на и.д. изпълнителния директор на ИАГ за отписване от публичния регистър на ИАГ на търговци за извършване на дейности в горски територии

Дата на публикуване: 25.06.2013 г. изтегли
 
Заповед № 616/24.06.2013 г. на и.д. изпълнителния директор на ИАГ за отписванеот публичния регистъра на ИАГ на търговци за извършване на дейности в горски територии

Дата на публикуване: 24.06.2013 г. изтегли
 
Заповед № 615/20.06.2013 г. на и.д. изпълнителния директор на ИАГ

Дата на публикуване: 21.06.2013 г. изтегли
 
Заповед № 601/18.06.2013 г. на и.д. изпълнителния директор на ИАГ

Дата на публикуване: 19.06.2013 г. изтегли
 
Заповед № 594/12.06.2013 г. на и.д. изпълнителния директор на ИАГ

Дата на публикуване: 13.06.2013 г. изтегли
 
Заповед № 593/12.06.2013 г. на и.д. изпълнителния директор на ИАГ

Дата на публикуване: 13.06.2013 г. изтегли
 
Заповед № 470/18.05.2013 г. на и.д. изпълнителния директор на ИАГ

Дата на публикуване: 18.05.2013 г. изтегли
 
Заповеди № 463,464/17.05.2013 г. на и.д. изпълнителния директор на ИАГ

Дата на публикуване: 18.05.2013 г. изтегли
 
Заповед № 460/16.05.2013 г. на и.д. изпълнителния директор на ИАГ за изменение на Заповед № 378/25.04.2013 г.

Дата на публикуване: 17.05.2013 г. изтегли
 
Заповеди № 452,453,454,455/15.05.2013 г. на и.д. изпълнителния директор на ИАГ

Дата на публикуване: 16.05.2013 г. изтегли
 
Заповеди № 444,445/14.05.2013 г. на и.д. изпълнителния директор на ИАГ

Дата на публикуване: 14.05.2013 г. изтегли
 
Заповеди № 432,433,434,435,436,437,438,439,440,441/13.05.2013 г. на и.д. изпълнителния директор на ИАГ

Дата на публикуване: 14.05.2013 г. изтегли
 
Програма за развитие и обучение на кадрите в ИАГ през 2013 г.

Дата на публикуване: 13.05.2013 г. изтегли
 
Заповед № 422/10.05.2013 г. на и.д. изпълнителния директор на ИАГ

Дата на публикуване: 10.05.2013 г. изтегли
 
Заповед № 423/10.05.2013 г. на и.д. изпълнителния директор на ИАГ

Дата на публикуване: 10.05.2013 г. изтегли
 
Заповед № 424/10.05.2013 г. на и.д. изпълнителния директор на ИАГ

Дата на публикуване: 10.05.2013 г. изтегли
 
Заповед № РД 49-144/25.04.2013 г. на министъра на МЗХ, с която се утвърждават образци на позволителни за ползване на недървесни горски продукти

Дата на публикуване: 09.05.2013 г. изтегли
 
Заповед № 389/26.04.2013 г. на и.д. изпълнителния директор на ИАГ

Дата на публикуване: 26.04.2013 г. изтегли
 
Заповед № 388/26.04.2013 г. на и.д. изпълнителния директор на ИАГ

Дата на публикуване: 26.04.2013 г. изтегли
 
Заповед № 386/26.04.2013 г. на и.д. изпълнителния директор на ИАГ

Дата на публикуване: 26.04.2013 г. изтегли
 
Заповед № 387/26.04.2013 г. на и.д. изпълнителния директор на ИАГ

Дата на публикуване: 26.04.2013 г. изтегли
 
Заповед № 385/26.04.2013 г. на и.д. изпълнителния директор на ИАГ

Дата на публикуване: 26.04.2013 г. изтегли
 
Заповед № 378/25.04.2013 г. за утвърждаване на образец на превозен билет за транспортиране на гъби, горски плодове, ароматни и лечебни растения

Дата на публикуване: 25.04.2013 г. изтегли
 
Заповед за достъп до горски територии на ДУ "ВЕЖЕН"

Дата на публикуване: 16.04.2013 г. изтегли
 
Заповед на Областен упрвител на Област Ловеч

Дата на публикуване: 28.03.2013 г. изтегли
 
Инструкция

Инструкция за установяване и картиране на типовете горски месторастения и определяне състава на дендроценозите.


Дата на публикуване: 15.03.2013 г. изтегли
 
Класификационна схема

Класификационна схема на типовете горски месторастения.


Дата на публикуване: 15.03.2013 г. изтегли
 
ДО ВСИЧКИ ЛЕСОВЪДИ И ТЪРГОВЦИ, РЕГИСТРИРАНИ В ПУБЛИЧНИТЕ РЕГИСТРИ НА ИАГ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ЛЕСОВЪДСКА ПРАКТИКА В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ

Дата на публикуване: 13.03.2013 г. изтегли
 
Заповед № 201/27.02.2013 г. на и.д. изпълнителния директор на ИАГ за заличаване регистрацията на физически лица, вписани в публичния регистър по чл. 39, ал. 2 от отменения Закон за горите

Дата на публикуване: 06.03.2013 г. изтегли
 
Заповед № 199/27.02.2013 г. на и.д. изпълнителния директор на ИАГ за заличаване регистрацията на физически лица, вписани в публичния регистър по чл. 39, ал. 2 от отменения Закон за горите

Дата на публикуване: 06.03.2013 г. изтегли
 
Нова тарифата за таксите, които се събират в системата на Изпълнителната агенция по горите, в сила от 01.03.2013 г.

С постановление на Министерски съвет № 41 от 22.02.2013 г., обнародвано в Държавен вестник бр. 21 от 01.03.2013 г., е одобрена нова  тарифата за таксите, които се събират в системата на Изпълнителната агенция по горите, в сила от 01.03.2013 г.

Новите такси, които се заплащат  за издаване на удостоверение за изработване на контролни горски марки (т. III от Заповед № 109/20.02.2012 г. на изпълнителния директор на ИАГ) и за издаване удостоверение за изработване на производствени марки (т. III-3 от Заповед № 110/20.02.2012 г. на изпълнителния директор на ИАГ) са в размер на 5,00 лв. за един брой удостоверение.


Дата на публикуване: 01.03.2013 г. изтегли
 
Инвентаризация на горските култури 2012 г.

Дата на публикуване: 27.02.2013 г. изтегли
 
Заповед № 147/14.02.2013 г. на и.д.изпълнителния директор на ИАГ за определяне на лицата, които да проведат подготовка на кандидати за придобиванве право на лов

Дата на публикуване: 15.02.2013 г. изтегли
 
Заповед № РД 49-11/24.01.2013 г. на министъра на МЗХ за определяне на цена за 1 декар компесационно залесяване

Дата на публикуване: 28.01.2013 г. изтегли
 
Заповед № 11/10.01.2013 г. на изпълнителния директор на ИАГ за определяне цената за компесационно залесяване

Дата на публикуване: 11.01.2013 г. изтегли
 
Заповед № РД 49-552/12.12.2012 г. на министъра на земеделието и храните и образец на позволително за ползване на недървесни горски продукти

Дата на публикуване: 03.01.2013 г. изтегли
 
Ценоразпис за организиран ловен туризъм през 2013 година

Дата на публикуване: 13.12.2012 г. изтегли
 
Заповеди на изпълнителния директор на ИАГ за правомощията на служители на ИАГ по чл. 197 от ЗГ

Дата на публикуване: 16.10.2012 г. изтегли
 
Заповед № 666/10.10.2012 г. на изпълнителния директор на ИАГ за правомощията на служители на ИАГ по чл. 197 от ЗГ

Дата на публикуване: 12.10.2012 г. изтегли
 
Заповед № 654,655,656,657/10.10.2012 г. на изпълнителния директор на ИАГ относно правомощия на служители на ИАГ по чл.197 от ЗГ

Дата на публикуване: 10.10.2012 г. изтегли
 
ДО ВСИЧКИ ЛЕСОВЪДИ И ТЪРГОВЦИ, РЕГИСТРИРАНИ В ПУБЛИЧНИТЕ РЕГИСТРИ НА ИАГ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ЛЕСОВЪДСКА ПРАКТИКА В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ

Дата на публикуване: 05.10.2012 г. изтегли
 
Заповед № 602/25.09.2012 г. на изпълнителния директор на ИАГ за провеждане на инструктажи на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

Дата на публикуване: 26.09.2012 г. изтегли
 
Заповед № 601/25.09.2012 г. на изпълнителния директор на ИАГ за определяне на инж. Мария Динева да води и поддържа регистъра на трудови злополуки в ИАГ

Дата на публикуване: 26.09.2012 г. изтегли
 
Заповед № 600/25.09.2012 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на комитет по условия на труд към ИАГ

Дата на публикуване: 26.09.2012 г. изтегли
 
Заповед № I-3-947/14.09.2012г на Директора на РДГ-Ловеч

Заповед I-3-947/14.09.2012г на Директора на РДГ-Ловеч, забраняваща дейности нарушаващи спокойствието на дивеча в райoна на дейност на ТП ДГС Рибарица


Дата на публикуване: 17.09.2012 г. изтегли
 
Решение № 4 от заседание на Комисия за разглеждане на подадените заявления за регистрация в публичния регистър на ИАГ по чл 235 от ЗГ, проведено на 06.08 и 10.08.2012 г.

Лицата, подали в Изпълнителна агенция по горите (ИАГ) заявления за вписване в публичния регистър на физически лица за упражняване на лесовъдска практика, които не са представили някои от изискуемите документи, съгл. Чл. 237 от Закона за горите към подадени заявления, следва да ги представят в ИАГ към съответния входящ регистрационен номер.

 Приложение: списък на лицата


Дата на публикуване: 14.09.2012 г. изтегли
 
Заповед № I-3-904/05.09.2012г. на Директора на РДГ-Ловеч

Заповед I-3-904/05.09.2012г. на Директора на РДГ-Ловеч


Дата на публикуване: 05.09.2012 г. изтегли
 
Заповед № 517/22.08.2012 г. за отменяне на образец на служебна карта и утвърждаване на нов по чл.190, ал.3, т.1 от ЗГ

Дата на публикуване: 23.08.2012 г. изтегли
 
Списък на лицата, които следва да представят допълнително диплома за завършено средно образование към подаденото заявление за вписване в публичния регистър на ИАГ за упражняване на лесовъдска практика.

Дата на публикуване: 14.08.2012 г. изтегли
 
Заповед № 302/16.05.2012 г. на изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване на образец на служебна карта по чл. 190, ал. 3, т. 1 от Закона за горите

Дата на публикуване: 04.07.2012 г. изтегли
 
Нов образец на заявление за ползване на платен годишен отпуск

Дата на публикуване: 04.07.2012 г. изтегли
 
Заповед № 385/14.06.2012 г. на изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване на образци на бланки по НКОГТ

Дата на публикуване: 15.06.2012 г. изтегли
 
Заповед № 379/12.06.2012 г. на изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване на образец на табела за обозначаване на горски разсадници

Дата на публикуване: 12.06.2012 г. изтегли
 
Заповед № 375/11.06.2012 г. на изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване на образец на табела за обозначаване на горските територии

Дата на публикуване: 12.06.2012 г. изтегли
 
Заповед № 373/11.06.2012 г. на изпълнителния директор на ИАГ

Дата на публикуване: 12.06.2012 г. изтегли
 
Заповед № 374/11.06.2012 г. на изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване на образец на регистър на производствени марки по НКОГТ

Дата на публикуване: 12.06.2012 г. изтегли
 
Заповед № 356/07.06.2012 г. на изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване на типове образци на бланки по НКОГТ

Дата на публикуване: 07.06.2012 г. изтегли
 
Заповед № I-3-343 на Директора на РДГ-Ловеч

За извършване на проверка на изготвените горскостопански планове и програми за горите недържавна собственост, както и на план-извлеченията за промяна  вида и интензивността на сечта.


Дата на публикуване: 19.04.2012 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 1/10.04.2012г.

Предварително съгласуване за промяна на предназначение на поземлен имот в горска територия – физическо лице


Дата на публикуване: 19.04.2012 г. изтегли
 
Заповед № I-3-341 на Директора на РДГ-Ловеч

Заповед I-3-341 на Директора на РДГ-Ловеч относно инициативата "Да почистим България за един ден"


Дата на публикуване: 17.04.2012 г. изтегли
 
Указания за Изработване, приемане и утвърждаване и актуализиране на горскостопански планове за горски територии – собственост на общини, физически и юридически лица и техни обединения

Дата на публикуване: 06.04.2012 г. изтегли
 

ЧЕСТИТ  ПРАЗНИК !


Дата на публикуване: 03.04.2012 г. изтегли
 
Заповед NоРД-13-09/23.03.2012г. на Областен Управител на Плевенска област

Заповед на Областен Управител на Плевенска област, относно определяне на пожароопасен сезон за 2012г.


Дата на публикуване: 27.03.2012 г. изтегли
 
Заповед NоРД-07-471/26.03.2012г. на Областен Управител на Ловешка област

Заповед на Областен Управител на Ловешка област, относно определяне на пожароопасен сезон за 2012г.


Дата на публикуване: 27.03.2012 г. изтегли
 
На основание чл. 21, ал. 4 от Наредба № 1 за контрола и опазването на горските територии, Изпълнителна агенция по горите публикува обобщения годишен доклад за 2011 г.

Дата на публикуване: 16.03.2012 г. изтегли
 
Заповед № РД 49-2/10.01.2012 г. на министъра на земеделието и храните

Дата на публикуване: 10.01.2012 г. изтегли
 
Ценоразпис за организирания ловен туризъм в Република България за 2012 година

Дата на публикуване: 03.01.2012 г. изтегли
 
Доклад за мониторинг върху изпълнението на националната стратегия за устойчиво развитие на горския сектор /2006-2015г./ и на стратегическия план за развитие на горския сектор /2007-2011г./

Дата на публикуване: 19.12.2011 г. изтегли
 
Заповед № РД49-424/29.11.2011 г. министъра на земеделието и храните, относно възлагане на дейности и оправомощяване на длъжностни лица

Дата на публикуване: 08.12.2011 г. изтегли
 
Заповед № I-3-295/07.09.2011г

Относно подаване на заявления за проверка и одобрение на горскостопански програми и план-извлечения, закупуване на "хартиени"превозни билети, получаване на одобрени горскостопански програми и план-извлечения.


Дата на публикуване: 08.09.2011 г. изтегли
 
Заповед № РД49-340/17.08.2011 г. на министъра на земеделието и храните, регламентираща износа на необработен дървен материал и съгласуване удостоверения за износ

Дата на публикуване: 18.08.2011 г. изтегли
 
Заповед № 627/01.07.2011 г. за упълномощаване на директорите на РДГ за продажбата на отнети в полза на държавата вещи

Дата на публикуване: 01.07.2011 г. изтегли
 
Заповед № РД 49-200/16.05.2011 г. на министъра на земеделието и храните относно пашата на селскостопански животни в горски територии държавна собственост

Дата на публикуване: 19.05.2011 г. изтегли
 
Заповед № РД 49-201/16.05.2011 г. на министъра на земеделието и храните относно издаване на позволителни за недървесни горски продукти

Дата на публикуване: 19.05.2011 г. изтегли
 
Покана за "Изработка и доставка на превозни билети по утвърден образец"

Дата на публикуване: 03.05.2011 г. изтегли
 
Регламент № 995/2010 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на задълженията на операторите, които пускат на пазара дървен материал и изделия от дървен материал

В броя от 12.11.2010 г. на Официален вестник на ЕС беше публикуван приетия през месец октомври Регламент № 995/2010 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на задълженията на операторите, които пускат на пазара дървен материал и изделия от дървен материал. С предстоящото му влизане в сила се определят задължения на физически или юридически лица, които пускат на пазара дървен материал или изделия от дървен материал във всички държави членки на ЕС.

 


Дата на публикуване: 17.11.2010 г. изтегли
 
Ценоразпис на фиданките, произведени на територията на РДГ за сезон 2010/2011 г.

Ценоразпис


Дата на публикуване: 24.06.2010 г. изтегли
 
Ценоразпис за организиран международен ловен туризъм /Hunting tourizm prices for contact: hunting@iag.bg/

Ценоразпис


Дата на публикуване: 24.06.2010 г. изтегли
 
Списък на излишните фиданки за залесяване, които се предлагат за продажба - хиляди броя по РДГ

Списък


Дата на публикуване: 24.06.2010 г. изтегли
 
Нови бланки при изготвяне и оформяне на документите, създадени в резултат от дейността на административните звена на МЗХ

Нови бланки


Дата на публикуване: 24.06.2010 г. изтегли
 
Минимални цени за ползване на дивеч и дивечови продукти за организиран ловен туризъм в Република България за периода от 01.01.2010 г. до 01.03.2011 г. с изключение на дивеча стопанисван и ползван по чл.2, ал.3 от ЗЛОД

Ценоразпис


Дата на публикуване: 24.06.2010 г. изтегли
 
Антетка на Изпълнителна агенция по горите

Антетка


Дата на публикуване: 24.06.2010 г. изтегли
 
Заповед № 96/10.06.2010 г. за движение на МПС в района на ДЛС "Витиня"

Заповед № 96/10.06.2010 г.


Дата на публикуване: 23.06.2010 г. изтегли
 
Заповед № 1924/15.10.2009 г.

Заповед № 1924/15.10.2009 г.


Дата на публикуване: 23.06.2010 г. изтегли
 
Указания за подобряване на контрола при планиране и провеждане на сечите

Указания за подобряване на контрола при планиране и провеждане на сечите


Дата на публикуване: 23.06.2010 г. изтегли
 
Заповед № 1672/09.09.2009 г.

Заповед № 1672/09.09.2009 г.


Дата на публикуване: 23.06.2010 г. изтегли
 
Етичен кодекс

Етичен кодекс


Дата на публикуване: 23.06.2010 г. изтегли
 
Отчет за дейността на Инспекторат при ДАГ от 01.01.2009 г. до 30.06.2009 г.

Отчет за дейността на Инспекторат при ДАГ от 01.01.2009 г. до 30.06.2009 г.


Дата на публикуване: 23.06.2010 г. изтегли
 
Заповед № 315/30.12.2008 г. за движението на МПС в района на ДЛС "Ропотамо"

Заповед № 315/30.12.2008 г.


Дата на публикуване: 23.06.2010 г. изтегли
 
Постановление № 158 от 18 юни 2009 г.

Постановление № 158 от 18 юни 2009 г. за изменение и допълнение на тарифата за таксите, които се събират в системата на Държавна агенция по горите по Закона за горите, приета с постановление № 202 на Министерски съвет от 2008 г.

 


Дата на публикуване: 23.06.2010 г. изтегли
 
Програма за разселване на едър дивеч за 2009 г.

Програма за разселване на едър дивеч за 2009 г.


Дата на публикуване: 23.06.2010 г. изтегли
 
Oтчет за дейността на Инспекторат при ДАГ от 01.01.2009 г. до 30.04.2009 г.

Oтчет за дейността на Инспекторат при ДАГ от 01.01.2009 г. до 30.04.2009 г.


Дата на публикуване: 23.06.2010 г. изтегли
 
Годишен отчетем доклад на ДАГ за 2008 г.

Годишен отчетем доклад на ДАГ за 2008 г.


Дата на публикуване: 23.06.2010 г. изтегли
 
Образци на документи по ползване на дървесина и недървесни горски продукти

Образци на документи по ползване на дървесина и недървесни горски продукти


Дата на публикуване: 23.06.2010 г. изтегли
 
Годишен отчет за дейността на Инспекторат при ДАГ за 2008г.

Годишен отчет за дейността на Инспекторат при ДАГ за 2008г.


Дата на публикуване: 23.06.2010 г. изтегли
 
Годишен отчетен доклад на ДАГ за 2007 г.

Годишен отчетен доклад на ДАГ за 2007 г.


Дата на публикуване: 23.06.2010 г. изтегли
 
Харта на клиента

Харта на клиента


Дата на публикуване: 23.06.2010 г. изтегли
 
Ролята на ръководителите в процеса на атестиране

Ролята на ръководителите в процеса на атестиране


Дата на публикуване: 23.06.2010 г. изтегли
 
Списък класифицирана информация

Списък на категориите информация в Държавна агенция по горите, нейните структури, специализирани териториални звена и ДДС, класифицирани като служебна тайна


Дата на публикуване: 23.06.2010 г. изтегли
 
Заповед № 223 / 23.02.2010г.

Заповед № 223 / 23.02.2010г.


Дата на публикуване: 23.06.2010 г. изтегли
 
Годишен отчетем доклад на ИАГ за 2009 г.

Годишен отчетем доклад на ИАГ за 2009 г.


Дата на публикуване: 23.06.2010 г. изтегли