Дежурен телефон  за уведомяване на РДГ Ловеч, при прекъсване на системата за видеонаблюдение в обектите по чл. 206 от ЗГ - 0878015112 

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА: https://app.eop.bg/buyer/32508

НачалоДокументиПриложения / Образци

РДГ Ловеч | Документи

Заповед ЗАП-876 от 07.10.2021 год. На основание § 37, от Закона за горите, чл. 56, ал.4 от Наредба № 8 за сечите в горите и във връзка с чл. 108, ал. 1 от Закона за горите.

Заповед ЗАП-876 от 07.10.2021 год. На основание § 37, от Закона за горите, чл. 56, ал.4 от Наредба № 8 за сечите в горите и във връзка с чл. 108, ал. 1 от Закона за горите относно утвърждаване на:

1. Образец заявление за достъп по чл. 235 от Закона за горите

2. Образец заявление за достъп по чл. 108, ал. 1 т. 1 от Закона за горите

3. Образец на Позволително за сеч


Дата на публикуване: 18.10.2021 г. изтегли
 
Заповед ЗАП-902 от 15.10.2021 год. за изменение заповед 1321 от 16.12.2016 г. за утвърждаване на нов образец за превозен билет по т. I 1. съгласно Приложение 1 към настоящата заповед.

Дата на публикуване: 18.10.2021 г. изтегли
 
Заповед №РД 49-164/24.04.2020 г. на министъра на земеделието, храните и горите за утвърждаване на схема за оповестяване при възникване на пожар в горски територии

Дата на публикуване: 08.05.2020 г. изтегли
 
Образци по Заповед с рег. инд. ЗАП-270/31.03.2020г.

Образци по Заповед с рег. инд. ЗАП-270/31.03.2020г. за утвърждаване на "Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация от Изпълнителна агенция по горите"

Образец на Заявление за достъп до обществена информация,
Образец на Протокол за приемане на устно запитване за достъп до обществена информация и
Образец на Протокол за предоставяне на достъп до обществена информация


Дата на публикуване: 31.03.2020 г. изтегли
 
Заповед № 142/14.02.2020 г. за определяне на образци на превозни билети за транспортиране на дървесина

Дата на публикуване: 17.02.2020 г. изтегли
 
Заповед № ЗАП-695/09.09.2019 г. за утвърждаване на приходно-разходна книга за съхраняване и движение на ПРЗ

Дата на публикуване: 09.09.2019 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ за предварително съгласуване промяна на предназначението на поземлен имот в горски територии – частна държавна собственост


Дата на публикуване: 21.01.2019 г. изтегли
 
Заповед утвърждаване на инвентарзация на горси територии, план за ловностопански дейности, план за дейности по опазване на горските територии от пожари в границите на Община Априлци

Заповед утвърждаване на инвентарзация на  горси територии, план за ловностопански дейности, план за дейности по опазване на горските територии от пожари в границите на Община Априлци


Дата на публикуване: 17.01.2019 г. изтегли
 
Документи за техническите и организационни мерки за защита на личните данни

1. Уведомление за целите при използането на лични данни в РДГ-Ловеч

2. Уведомление за лицето (служителят) по защита на личните данни в РДГ-Ловеч

3. Инструкция за техническите и организационни мерки за защита на личните данни, събирани, обработвани и    съхранявани в регистрите и базите данни, поддържани от Регионална Дирекция по горите - Ловеч

4. Процедури за информираност на субектите на данни по ЗЗЛД


Дата на публикуване: 06.06.2018 г. изтегли
 
УКАЗАНИЯ за реда за издаване на удостоверение за подборно ловуване, удостоверение за придобиване право на ловен водач и билет за лов на чужденец от Изпълнителна агенция по горите

Дата на публикуване: 23.05.2018 г. изтегли
 
Указания и образци за регистрация в публичните регистри на ИАГ за упражняване на лесовъдска практика и за извършване на дейности в горски територии

Дата на публикуване: 19.04.2018 г. изтегли
 
Заповед ИАГ-4514/07.03.2017г

Относно издаване на Превозни билети за транспортиране на дървесина от обекти по чл.206 от Закона за горите


Дата на публикуване: 29.11.2017 г. изтегли
 
Заповед ИАГ-4514

Относно издаване на Превозни билети за транспортиране на дървесина от обекти по чл.206 от Закона за горите


Дата на публикуване: 29.11.2017 г. изтегли
 
Заповед № 1069/28.11.2017 г. на изпълнителния директор на ИАГ за определяне на образци на хартиен и електронен формат за регистри на актови преписки и констативни протоколи

Дата на публикуване: 28.11.2017 г. изтегли
 
Образци на заявления за учредяване право на строеж, право на ползване, сервитути и промяна на предназначение на горски територии по реда на Глава трета от Закона за горите.

Дата на публикуване: 03.08.2017 г. изтегли
 
Заповед 1321/16.12.2016г

Заповед 1321/16.12.2016г. за образци на превозните билети, начина на тяхното издаване, регистрация и работа с електронната систетема на ИАГ за обектите по чл.206 от Закона за Горите


Дата на публикуване: 20.12.2016 г. изтегли
 
Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в Изпълнителна агенция по горите

Дата на публикуване: 26.08.2016 г. изтегли
 
Заповед № 973/22.08.2016 г. на изпълнителния директор на ИАГ

за транспорт на недървесни горски продукти


Дата на публикуване: 22.08.2016 г. изтегли
 
За лесовъдите на частна пратика !!!

 

Заповед I-3-610/07.06.2016г на Директора на РДГ-Ловеч


Дата на публикуване: 09.06.2016 г. изтегли
 
Заповед № 590/03.05.2016 г. на изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване на образец на контролен талон, неразделна част от превозен билет по чл. 211, ал. 1 от ЗГ

Дата на публикуване: 03.05.2016 г. изтегли
 
Заповед № 296/09.02.2016 г. на изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване на образец на декларация по чл. 58, ал. 2, т. 3 от НКОГТ

Дата на публикуване: 10.02.2016 г. изтегли
 
Заповед №194/27.01.2016 г. на изпълнителния директор на ИАГ за изменение на Указания за реда за издаване на билет за лов на чужденец

Дата на публикуване: 27.01.2016 г. изтегли
 
ИАГ публикува Заповед №85/19.01.2016 г. за определяне на образец на заявление за изработване на производствена марка

Дата на публикуване: 20.01.2016 г. изтегли
 
Заявление за издаване на удостоверение за подборно ловуване

Дата на публикуване: 07.01.2016 г. изтегли
 
Инструкция за осъществяване на взаимодействие и обмен на информация между Национална агенция за приходи и Изпълнителна агенция по горите

Дата на публикуване: 16.11.2015 г. изтегли
 
Заповед № 755/27.10.2015 г. на изпълнителния директор на ИАГ за изменение на заповед № 722/18.10.2012 г., касаеща определяне общия обем на дървата за огрев и технологичната дървесина

Дата на публикуване: 27.10.2015 г. изтегли
 
Заповед РД 49-181/24.09.213г. и схема за оповестяване на при възникване на пожари в горски територии

 Заповед РД 49-181/24.09.213г. на Министъра на земеделието и храните и схема за оповестяване  при възникване на пожари в горски територии.


Дата на публикуване: 12.08.2015 г. изтегли
 
Годишен отчетен доклад на Изпълнителна агенция по горите за 2014 година

Дата на публикуване: 05.05.2015 г. изтегли
 
Заповед РД-09-66/17.04.2015г.на Областен Управител-Плевен за Пожароопасен сезон за 2015-та година.

Заповед  на Областен Управител-Плевен за Пожароопасен сезон за 2015-та година


Дата на публикуване: 20.04.2015 г. изтегли
 
Заповед РД-07-208/17.04.2015г.на Областен Управител-Ловеч за Пожароопасен сезон 2015-та година.

Заповед .на Областен Управител-Ловеч за Пожароопасен сезон 2015-та година.


Дата на публикуване: 20.04.2015 г. изтегли
 
Заповед № 34/19.01.2015 г. на изпълнителния директор на ИАГ

за утвърждаване на образец на месечно сведение за резултатите от дейностите по контрола 


Дата на публикуване: 22.01.2015 г. изтегли
 
Заповед № 33/19.01.2015 г. на изпълнителния директор на ИАГ

за утвърждаване на образец на справка за резултатите от дейностите по опазване на горските територии


Дата на публикуване: 22.01.2015 г. изтегли
 
Вътрешни правила за обществените поръчки в РДГ Русе

Дата на публикуване: 15.01.2015 г. изтегли
 
Заповед № 17/14.01.2015 г. на изпълнителния директор на ИАГ

за утвърждаване на примерни образци на:

1. Заявление по чл. 23, ал. 4 от Наредба №1 за контрола и опазване на горските територии

2. Уведомление за изработване на контролна горска марка


Дата на публикуване: 14.01.2015 г. изтегли
 
Вътрешни правила за поддържане на профила на купувача в ИАГ

Дата на публикуване: 19.12.2014 г. изтегли
 
Вътрешни правила за обществените поръчки в ИАГ

Дата на публикуване: 19.12.2014 г. изтегли
 
Годишен отчетен доклад на Изпълнителна агенция по горите за 2013 година

Дата на публикуване: 11.04.2014 г. изтегли
 
Заповед № РД-09-60/24.03.2014година на Областен Управител на Област Плевен

Заповед № РД-09-60/24.03.2014година на Областен Управител на Област Плевен за определяна на пожароопасен сезон..


Дата на публикуване: 03.04.2014 г. изтегли
 
Заповед РД-07-35/21.03.2014г.на Областен Управител-Ловеч за Пожароопасен сезон 2014-та година.

Дата на публикуване: 25.03.2014 г. изтегли
 
ИНСТРУКЦИЯ ЗА ДЕЛОВОДНАТА ДЕЙНОСТ И ДОКУМЕНТООБОРОТА В ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ

Дата на публикуване: 19.03.2014 г. изтегли
 
Годишен отчетен доклад на Изпълнителна агенция по горите за 2012 година

Дата на публикуване: 03.07.2013 г. изтегли
 
Заповед №617/24.06.2013 г. на и.д. изпълнителния директор на ИАГ за изменение на заповед №722/18.10.2012 г.

Дата на публикуване: 25.06.2013 г. изтегли
 
Заповед № 404/08.05.2013 г. на изпълнителния директор на ИАГ за изменение на заповед № 722/18.10.2012 г.

Дата на публикуване: 09.05.2013 г. изтегли
 
Заповед № 307/29.03.2013 г. на и.д. изпълнителния директор на ИАГ

за изменение на Заповед № 722/18.10.2012 г.


Дата на публикуване: 29.03.2013 г. изтегли
 
Заповед I-3-268/21.03.2013г. за определяне на цени на вещи

Дата на публикуване: 22.03.2013 г. изтегли
 
Заповед I-3-5/07.01.2013г. на Директора на РДГ- Ловеч

Дата на публикуване: 08.01.2013 г. изтегли
 
Заповед I-3-4/07.01.2013г. на Директора на РДГ- Ловеч

Дата на публикуване: 08.01.2013 г. изтегли
 
Заповед № 926/10.12.2012 г. на изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване на образец на обобщена справка по чл. 13 от НКОГТ за обектите, в които постъпва, преработва се или от които се експедира дървесина

Дата на публикуване: 14.12.2012 г. изтегли
 
Заповед № 722/18.10.2012 г. на изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване образци на превозни билети по чл.211, ал.1 от ЗГ

Дата на публикуване: 18.10.2012 г. изтегли
 
Заповед № 628/05.10.2012 г. за отменяне на образец на служебна карта по чл.190, ал.3, т.1 от ЗГ и утвърждаване на нови образци

Дата на публикуване: 05.10.2012 г. изтегли
 
ИАГ публикува Заповед №110/20.02.2012 г. за определяне на образец на заявление за изработване на производствена марка

Със Заповед №110/20.02.2012 г. е определен образецът на заявление по чл. 58 ал. 1 от Наредба №1/30.01.2012 г. за контрола и опазването на горските територии /НКОГТ/, обн. в ДВ бр. 11/07.02.2012 г., както и редът и условията за подаването му. Таксата, която следва да се заплати по т. III-3 от заповедта е в размер 5.00 лв., съгласно ПМС №41/22.02.2013 г., обн. ДВ бр. 21/01.03.2013 г. В заявлението правоимащите лица следва да посочат и начина, по който желаят да им бъде изпратено удостоверението по чл. 58, ал. 3, т. 1 от НКОГТ.


Дата на публикуване: 28.09.2012 г. изтегли
 
Заповед № 239/17.04.2012 г. за утвърждаване на приходно-разходна книга за съхраняване и движение на ПРЗ

Дата на публикуване: 19.04.2012 г. изтегли
 
Заповед №РД 09-1231/28.12.2011 г. на министъра на земеделието и храните за утвърждаване на образци на документи по Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии

Дата на публикуване: 10.01.2012 г. изтегли
 
Заповед №423/01.07.2011г

Заповед №423/01.07.2011г на Областен Управител на Област Ловеч, относно противопожарните мероприятия и контрола по изпълнението им, за времето от 01.07.3011г до 31.10.2011г.


Дата на публикуване: 06.07.2011 г. изтегли
 
Заповед№РД-13-19/30.06.2011г

Заповед №РД-13-19/30.06.2011г на Областен Управител на Област Плевен, относно противопожарните мероприятия и контрола по изпълнението им, за времето от 01.07.3011г до 31.10.2011г.


Дата на публикуване: 06.07.2011 г. изтегли
 

Заповед № I-3-105/09.06.2011г., отнасяща се  за транспортиране на дървесина, добита извън горски територии.


Дата на публикуване: 09.06.2011 г. изтегли
 

Заповед № I-3-103/09.06.2011г., отнасяща се за реда и начина за анулиране на издадени електронни и хартиени превозни билети


Дата на публикуване: 09.06.2011 г. изтегли
 

Заповед № I-3-104/09.06.2011г., отнасяща се до условията, реда и начина за предоставяне на електронни и хартиени превозни билети


Дата на публикуване: 09.06.2011 г. изтегли
 
Образци на заявления за учредяване право на строеж, право на ползване, сервитути и промяна на предназначение на горски територии по реда на Глава трета от Закона за горите.

Дата на публикуване: 29.04.2011 г. изтегли
 
Заповед №491/12.04.2011 г. за предоставяне и отнемане на достъп до интернет информационната система на ИАГ за служителите от РДГ/ДГС/ДЛС

Дата на публикуване: 13.04.2011 г. изтегли
 
Образец на удостоверение за износ на необработен дървен материал

Образец на удостоверение


Дата на публикуване: 24.06.2010 г. изтегли
 
Заявление и декларация за участие в конкурс за Директор на държавно горско стопанство

Заявление и декларация за участие в конкурс за Директор на държавно горско стопанство


Дата на публикуване: 24.06.2010 г. изтегли
 
Образец №1 към заповед №2087

Образец №1


Дата на публикуване: 24.06.2010 г. изтегли
 
Приложения към Наредба № 29 от 16.12.2005 г.

Приложения


Дата на публикуване: 24.06.2010 г. изтегли
 
Приложения към Наредба № 6

Приложения към Наредба № 6


Дата на публикуване: 24.06.2010 г. изтегли