Дежурен телефон  за уведомяване на РДГ Ловеч, при прекъсване на системата за видеонаблюдение в обектите по чл. 206 от ЗГ - 0878015112 

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА: http://profilnakupuvacha.com/1697

НачалоДокументи> Приложения / Образци

РДГ Ловеч | Документи

Заповед № ЗАП-695/09.09.2019 г. за утвърждаване на приходно-разходна книга за съхраняване и движение на ПРЗ

Дата на публикуване: 09.09.2019 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ за предварително съгласуване промяна на предназначението на поземлен имот в горски територии – частна държавна собственост


Дата на публикуване: 21.01.2019 г. изтегли
 
Заповед утвърждаване на инвентарзация на горси територии, план за ловностопански дейности, план за дейности по опазване на горските територии от пожари в границите на Община Априлци

Заповед утвърждаване на инвентарзация на  горси територии, план за ловностопански дейности, план за дейности по опазване на горските територии от пожари в границите на Община Априлци


Дата на публикуване: 17.01.2019 г. изтегли
 
Документи за техническите и организационни мерки за защита на личните данни

1. Уведомление за целите при използането на лични данни в РДГ-Ловеч

2. Уведомление за лицето (служителят) по защита на личните данни в РДГ-Ловеч

3. Инструкция за техническите и организационни мерки за защита на личните данни, събирани, обработвани и    съхранявани в регистрите и базите данни, поддържани от Регионална Дирекция по горите - Ловеч

4. Процедури за информираност на субектите на данни по ЗЗЛД


Дата на публикуване: 06.06.2018 г. изтегли
 
УКАЗАНИЯ за реда за издаване на удостоверение за подборно ловуване, удостоверение за придобиване право на ловен водач и билет за лов на чужденец от Изпълнителна агенция по горите

Дата на публикуване: 23.05.2018 г. изтегли
 
Указания и образци за регистрация в публичните регистри на ИАГ за упражняване на лесовъдска практика и за извършване на дейности в горски територии

Дата на публикуване: 19.04.2018 г. изтегли
 
Заповед ИАГ-4514/07.03.2017г

Относно издаване на Превозни билети за транспортиране на дървесина от обекти по чл.206 от Закона за горите


Дата на публикуване: 29.11.2017 г. изтегли
 
Заповед ИАГ-4514

Относно издаване на Превозни билети за транспортиране на дървесина от обекти по чл.206 от Закона за горите


Дата на публикуване: 29.11.2017 г. изтегли
 
Заповед № 1069/28.11.2017 г. на изпълнителния директор на ИАГ за определяне на образци на хартиен и електронен формат за регистри на актови преписки и констативни протоколи

Дата на публикуване: 28.11.2017 г. изтегли
 
Образци на заявления за учредяване право на строеж, право на ползване, сервитути и промяна на предназначение на горски територии по реда на Глава трета от Закона за горите.

Дата на публикуване: 03.08.2017 г. изтегли
 
Заповед 1321/16.12.2016г

Заповед 1321/16.12.2016г. за образци на превозните билети, начина на тяхното издаване, регистрация и работа с електронната систетема на ИАГ за обектите по чл.206 от Закона за Горите


Дата на публикуване: 20.12.2016 г. изтегли
 
Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в Изпълнителна агенция по горите

Дата на публикуване: 26.08.2016 г. изтегли
 
Заповед № 973/22.08.2016 г. на изпълнителния директор на ИАГ

за транспорт на недървесни горски продукти


Дата на публикуване: 22.08.2016 г. изтегли
 
За лесовъдите на частна пратика !!!

 

Заповед I-3-610/07.06.2016г на Директора на РДГ-Ловеч


Дата на публикуване: 09.06.2016 г. изтегли
 
Заповед № 590/03.05.2016 г. на изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване на образец на контролен талон, неразделна част от превозен билет по чл. 211, ал. 1 от ЗГ

Дата на публикуване: 03.05.2016 г. изтегли
 
Заповед № 296/09.02.2016 г. на изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване на образец на декларация по чл. 58, ал. 2, т. 3 от НКОГТ

Дата на публикуване: 10.02.2016 г. изтегли
 
Заповед №194/27.01.2016 г. на изпълнителния директор на ИАГ за изменение на Указания за реда за издаване на билет за лов на чужденец

Дата на публикуване: 27.01.2016 г. изтегли
 
ИАГ публикува Заповед №85/19.01.2016 г. за определяне на образец на заявление за изработване на производствена марка

Дата на публикуване: 20.01.2016 г. изтегли
 
Заявление за издаване на удостоверение за подборно ловуване

Дата на публикуване: 07.01.2016 г. изтегли
 
Инструкция за осъществяване на взаимодействие и обмен на информация между Национална агенция за приходи и Изпълнителна агенция по горите

Дата на публикуване: 16.11.2015 г. изтегли
 
Заповед № 755/27.10.2015 г. на изпълнителния директор на ИАГ за изменение на заповед № 722/18.10.2012 г., касаеща определяне общия обем на дървата за огрев и технологичната дървесина

Дата на публикуване: 27.10.2015 г. изтегли
 
Заповед РД 49-181/24.09.213г. и схема за оповестяване на при възникване на пожари в горски територии

 Заповед РД 49-181/24.09.213г. на Министъра на земеделието и храните и схема за оповестяване  при възникване на пожари в горски територии.


Дата на публикуване: 12.08.2015 г. изтегли
 
Годишен отчетен доклад на Изпълнителна агенция по горите за 2014 година

Дата на публикуване: 05.05.2015 г. изтегли
 
Заповед РД-09-66/17.04.2015г.на Областен Управител-Плевен за Пожароопасен сезон за 2015-та година.

Заповед  на Областен Управител-Плевен за Пожароопасен сезон за 2015-та година


Дата на публикуване: 20.04.2015 г. изтегли
 
Заповед РД-07-208/17.04.2015г.на Областен Управител-Ловеч за Пожароопасен сезон 2015-та година.

Заповед .на Областен Управител-Ловеч за Пожароопасен сезон 2015-та година.


Дата на публикуване: 20.04.2015 г. изтегли
 
Заповед № 34/19.01.2015 г. на изпълнителния директор на ИАГ

за утвърждаване на образец на месечно сведение за резултатите от дейностите по контрола 


Дата на публикуване: 22.01.2015 г. изтегли
 
Заповед № 33/19.01.2015 г. на изпълнителния директор на ИАГ

за утвърждаване на образец на справка за резултатите от дейностите по опазване на горските територии


Дата на публикуване: 22.01.2015 г. изтегли
 
Вътрешни правила за обществените поръчки в РДГ Русе

Дата на публикуване: 15.01.2015 г. изтегли
 
Заповед № 17/14.01.2015 г. на изпълнителния директор на ИАГ

за утвърждаване на примерни образци на:

1. Заявление по чл. 23, ал. 4 от Наредба №1 за контрола и опазване на горските територии

2. Уведомление за изработване на контролна горска марка


Дата на публикуване: 14.01.2015 г. изтегли
 
Вътрешни правила за поддържане на профила на купувача в ИАГ

Дата на публикуване: 19.12.2014 г. изтегли
 
Вътрешни правила за обществените поръчки в ИАГ

Дата на публикуване: 19.12.2014 г. изтегли
 
Годишен отчетен доклад на Изпълнителна агенция по горите за 2013 година

Дата на публикуване: 11.04.2014 г. изтегли
 
Заповед № РД-09-60/24.03.2014година на Областен Управител на Област Плевен

Заповед № РД-09-60/24.03.2014година на Областен Управител на Област Плевен за определяна на пожароопасен сезон..


Дата на публикуване: 03.04.2014 г. изтегли
 
Заповед РД-07-35/21.03.2014г.на Областен Управител-Ловеч за Пожароопасен сезон 2014-та година.

Дата на публикуване: 25.03.2014 г. изтегли
 
ИНСТРУКЦИЯ ЗА ДЕЛОВОДНАТА ДЕЙНОСТ И ДОКУМЕНТООБОРОТА В ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ

Дата на публикуване: 19.03.2014 г. изтегли
 
Годишен отчетен доклад на Изпълнителна агенция по горите за 2012 година

Дата на публикуване: 03.07.2013 г. изтегли
 
Заповед №617/24.06.2013 г. на и.д. изпълнителния директор на ИАГ за изменение на заповед №722/18.10.2012 г.

Дата на публикуване: 25.06.2013 г. изтегли
 
Заповед № 404/08.05.2013 г. на изпълнителния директор на ИАГ за изменение на заповед № 722/18.10.2012 г.

Дата на публикуване: 09.05.2013 г. изтегли
 
Заповед № 307/29.03.2013 г. на и.д. изпълнителния директор на ИАГ

за изменение на Заповед № 722/18.10.2012 г.


Дата на публикуване: 29.03.2013 г. изтегли
 
Заповед I-3-268/21.03.2013г. за определяне на цени на вещи

Дата на публикуване: 22.03.2013 г. изтегли
 
Заповед I-3-5/07.01.2013г. на Директора на РДГ- Ловеч

Дата на публикуване: 08.01.2013 г. изтегли
 
Заповед I-3-4/07.01.2013г. на Директора на РДГ- Ловеч

Дата на публикуване: 08.01.2013 г. изтегли
 
Заповед № 926/10.12.2012 г. на изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване на образец на обобщена справка по чл. 13 от НКОГТ за обектите, в които постъпва, преработва се или от които се експедира дървесина

Дата на публикуване: 14.12.2012 г. изтегли
 
Заповед № 722/18.10.2012 г. на изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване образци на превозни билети по чл.211, ал.1 от ЗГ

Дата на публикуване: 18.10.2012 г. изтегли
 
Заповед № 628/05.10.2012 г. за отменяне на образец на служебна карта по чл.190, ал.3, т.1 от ЗГ и утвърждаване на нови образци

Дата на публикуване: 05.10.2012 г. изтегли
 
ИАГ публикува Заповед №110/20.02.2012 г. за определяне на образец на заявление за изработване на производствена марка

Със Заповед №110/20.02.2012 г. е определен образецът на заявление по чл. 58 ал. 1 от Наредба №1/30.01.2012 г. за контрола и опазването на горските територии /НКОГТ/, обн. в ДВ бр. 11/07.02.2012 г., както и редът и условията за подаването му. Таксата, която следва да се заплати по т. III-3 от заповедта е в размер 5.00 лв., съгласно ПМС №41/22.02.2013 г., обн. ДВ бр. 21/01.03.2013 г. В заявлението правоимащите лица следва да посочат и начина, по който желаят да им бъде изпратено удостоверението по чл. 58, ал. 3, т. 1 от НКОГТ.


Дата на публикуване: 28.09.2012 г. изтегли
 
Заповед № 239/17.04.2012 г. за утвърждаване на приходно-разходна книга за съхраняване и движение на ПРЗ

Дата на публикуване: 19.04.2012 г. изтегли
 
Заповед №РД 09-1231/28.12.2011 г. на министъра на земеделието и храните за утвърждаване на образци на документи по Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии

Дата на публикуване: 10.01.2012 г. изтегли
 
Заповед №423/01.07.2011г

Заповед №423/01.07.2011г на Областен Управител на Област Ловеч, относно противопожарните мероприятия и контрола по изпълнението им, за времето от 01.07.3011г до 31.10.2011г.


Дата на публикуване: 06.07.2011 г. изтегли
 
Заповед№РД-13-19/30.06.2011г

Заповед №РД-13-19/30.06.2011г на Областен Управител на Област Плевен, относно противопожарните мероприятия и контрола по изпълнението им, за времето от 01.07.3011г до 31.10.2011г.


Дата на публикуване: 06.07.2011 г. изтегли
 

Заповед № I-3-105/09.06.2011г., отнасяща се  за транспортиране на дървесина, добита извън горски територии.


Дата на публикуване: 09.06.2011 г. изтегли
 

Заповед № I-3-103/09.06.2011г., отнасяща се за реда и начина за анулиране на издадени електронни и хартиени превозни билети


Дата на публикуване: 09.06.2011 г. изтегли
 

Заповед № I-3-104/09.06.2011г., отнасяща се до условията, реда и начина за предоставяне на електронни и хартиени превозни билети


Дата на публикуване: 09.06.2011 г. изтегли
 
Образци на заявления за учредяване право на строеж, право на ползване, сервитути и промяна на предназначение на горски територии по реда на Глава трета от Закона за горите.

Дата на публикуване: 29.04.2011 г. изтегли
 
Заповед №491/12.04.2011 г. за предоставяне и отнемане на достъп до интернет информационната система на ИАГ за служителите от РДГ/ДГС/ДЛС

Дата на публикуване: 13.04.2011 г. изтегли
 
Образец на удостоверение за износ на необработен дървен материал

Образец на удостоверение


Дата на публикуване: 24.06.2010 г. изтегли
 
Заявление и декларация за участие в конкурс за Директор на държавно горско стопанство

Заявление и декларация за участие в конкурс за Директор на държавно горско стопанство


Дата на публикуване: 24.06.2010 г. изтегли
 
Образец №1 към заповед №2087

Образец №1


Дата на публикуване: 24.06.2010 г. изтегли
 
Приложения към Наредба № 29 от 16.12.2005 г.

Приложения


Дата на публикуване: 24.06.2010 г. изтегли
 
Приложения към Наредба № 6

Приложения към Наредба № 6


Дата на публикуване: 24.06.2010 г. изтегли