Дежурен телефон  за уведомяване на РДГ Ловеч, при прекъсване на системата за видеонаблюдение в обектите по чл. 206 от ЗГ - 0878015112 

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА: https://app.eop.bg/buyer/32508

Начало

РДГ Ловеч

РДГ – Ловеч носи името на град Ловеч, където се намира и седалището на неговата администрация. Територията на РДГ – Ловеч обхваща централните части на Северна България като граничи на север с течението на р. Дунав и Република Румъния, на изток с РДГ – Велико Търново, на юг достига до високите части на Централната Старопланинска верига, които попадат в Национален парк “Централен Балкан” и на запад граничи с РДГ – Берковица.
Съгласно административно-териториалната подялба на страната, РДГ – Ловеч стопанисва горския фонд на територията на област Ловеч и следните общини: Гулянци, Никопол, Белене, Левски, Пордим, Плевен, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Пелово, Червен бряг, Луковит, Ябланица, Тетевен, Угърчин, Ловеч, Летница, Троян и Априлци.
РДГ – Ловеч включва 10 държавни горски стопанства и 1 държавно ловно стопанства (ДЛС “Русалка” - Априлци).

Структура(органиграма)  на РДГ-Ловеч

Заявяване на електронни услуги, предоставяни от  РДГ-Ловеч

Списък с административни услуги предоставяни от РДГ Ловеч

Заповед за повишаване качеството на админ. обслужване 2024г.

Заповед за утвърждаване на Харта на клиента 2024г

Харта на клиента 2024г.

Конкурси

© ПОЧИВЕН СЕЗОН - КИТЕН ©

Заповед на Областен управител-Плевен за срок на пожароопасен сезон в горските територии на Област Плевен

Заповед на Областен управител-Ловеч за срок на пожароопасен сезон в горските територии на Област Ловеч

Доклад - Проучване и измерване удовлетвореността на потребителите от предлаганото административно обслужване в РДГ - Ловеч през 2023г.

 

Подобряване на административното обслужване на потребителите и във връзка с дадени препоръки за изпълнение с писмо изх. № 03-159/26.54.2022 г. на Инспектората на Министерството на земеделието

Вътрешни правила за извършване на предварителен контрол в Регионална дирекция по горите - Ловеч Заповед №РДГ08-1-152/24.02.2023г.

БЮДЖЕТ  2023 на РДГ-Ловеч, всички бюджетни програми

!!! Заявления за регистрация на GPS на МПС !!!

!!! Заявления за коригиране/анулиране на превозен билет !!!

На ВНИМАНИЕТО на частните лесовъди - СЪОБЩЕНИЕ за реда и условиията за издаване на ПРЕВОЗНИ  БИЛЕТИ

На ВНИМАНИЕТО на частните лесовъди !!!

Закон за достъп до обществена информация

Информация, относно подаване на заявление за достъп до обществена информация

Такси по ЗДОИ

Списък на категориите информация подлежаща на публикуване

Заповедите за изваждане от употреба на производствена марка са ТУК!

Информация за  GPS-устройствата на МПС и мобилни обекти по чл. 206 от ЗГ

===============================================================

Годишен доклад на Регионалнан дирекция по горите Ловеч за дейността през 2023 година

Годишен доклад на Регионалнан дирекция по горите Ловеч за дейността през 2022 година

Заповед за утвърждаване на вътрешни правила за обмен на документи в Регионална дирекция по горите Ловеч

Инструкция за деловодната дейност и документооборота в Регионална дирекция по горите Ловеч

================================================================

Годишен отчет за 2021г за постъпилите заявления за достъп до обществена информация и отказ за предоставяне по ЗДОИ 

Годишен доклад на Регионална дирекция по горите – Ловеч за  дейността през 2021 година

Годишен отчет за 2020г за постъпилите заявления за достъп до обществена информация и отказ за предоставяне по ЗДОИ

 

 

 

 

 

 

Викторина: „Отново учим и знаем за българската гора“


   Скъпи малки приятели,
   Научихте много за горите, растенията и животните в тях от нашата викторина "Отново учим и знаем за българската гора".
   Скоро ще можете да проверите знанията си на адреса по-долу


Линк към викторината

Резултати от викторината

Работно време:

от 8:30 до 17:00 часа 

гр.Ловеч, ул.Търговска №56, ет.3

тел.:068603823, факс:068603822

ел.поща: ruglovetch@iag.bg

Работно време на звеното за административно обслужване

/ деловодство /

от понеделник до петък

 непрекъснато от 8:30 до 17:00

Сигнали за корупция и нарушения в горите може да подадете на телефон

0877 033 112

или подайте сигнал онлайн

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАЩИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ В ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ
> изтегли <
Политика на ИАГ за борба с измамите, корупцията, конфликта на интереси и двойното финансиране, при управление на средства от ЕС
> още <

Материали към проект „Земите и горите на орела”
Проект "Подпомагане на страните от Централна и Източна Европа при разработване на стратегии и планове за действие за биоикономика"
Проект DRP0200359 ForestConnect - „Към климатично интелигентна горска свързаност за едрите хищници в Балкано-Карпатския регион“
Мнения, становища, позиции на ИАГ
Горскостопански планове
Регламент 995