Дежурен телефон  за уведомяване на РДГ Ловеч, при прекъсване на системата за видеонаблюдение в обектите по чл. 206 от ЗГ - 0878015112 

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА: https://app.eop.bg/buyer/32508

НачалоСтруктура

Регионални дирекции на горите

Ловеч

Контакт със звеното:
Директор: инж. Искрен Савчев
Телефон: 068 603 823
Факс: 068 603 822
Електронна поща: RugLovetch@iag.bg
Адрес: гр. Ловеч, ПК 5500, ул. Търговска 56


РДГ – Ловеч носи името на град Ловеч, където се намира и седалището на неговата администрация. Територията на РДГ – Ловеч обхваща централните части на Северна България като граничи на север с течението на р. Дунав и Република Румъния, на изток с РДГ – Велико Търново, на юг достига до високите части на Централната Старопланинска верига, които попадат в Национален парк “Централен Балкан” и на запад граничи с РДГ – Берковица.<…