Дежурен телефон  за уведомяване на РДГ Ловеч, при прекъсване на системата за видеонаблюдение в обектите по чл. 206 от ЗГ - 0878015112 

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА: https://app.eop.bg/buyer/32508

НачалоНовини 2023/11Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

24.11.2023 - Експерти по стопанисване и контрол на горските територии обсъждаха подобряване на организацията и ефективността на работа на съвещание на територията на ЮЦДП - УОГС Юндола

Повече от 50 експерти по стопанисване и контрол на горските територии и юрисконсулти от регионалните дирекции по горите и Изпълнителна агенция по горите обсъждаха конкретни мерки и действия за подобряване на организацията на дейността по контрол и стопанисване на горските територии и административнонаказателната дейност с цел намаляване на нарушенията и опазването на горите и биологичното разнообразие в тях.

Бяха коментирани действия за оптимизиране на съвместната работа с Прокуратурата по наказателните производства за престъпленията в горите с цел подобряване разкриваемостта на нарушителите, ефективността на производствата и постигане на желания превантивен ефект.

Фокус на дискусиите, свързани със стопанисване на горските територии, бе поставен на прилагането на последните изменения в Наредбата за сечите и произтичащите от нормативните промени изменения в документите, свързани със стопанисването на горските територии – план-извлечения, позволително за сеч, технологичен план, сортиментна ведомост, карнет опис и протокол за освидетелстване на сечище.  След проведените разговори, експертите бяха единодушни, че направените промени ще подпомогнат дейността по стопанисване и управление на горските територии.

Инж. Росен Райчев, директор на дирекция „Контрол и опазване на горските територии и ловно стопанство“ представи информация за добри горско-стопански практики, свързани с отглеждането на млади гори по природосъобразен начин с цел производство на висококачествена дървесина – Саарландски метод. Друга тема на дискусията бе еколологичното законодателство и по-специално правомощията на ИАГ и РДГ, свързани с опазването на защитените видове и местообитанията им като присъстващите бяха запознати с резултатите от дейностите по проект „Земите и горите на орела” по програма LIFE на ЕС, в рамките на който се организира националният форум.