Дежурен телефон  за уведомяване на РДГ Ловеч, при прекъсване на системата за видеонаблюдение в обектите по чл. 206 от ЗГ - 0878015112 

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА: https://app.eop.bg/buyer/32508

НачалоНовини 2023/11Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

20.11.2023 - Проведе се първото заседание на работната група за Националната горска инвентаризация

Днес се проведе първото заседание на междуведомствената работна група, назначена със заповед на министъра на земеделието и храните, която да обсъди и предложи методика и организация на процеса по извършване на Националната горска инвентаризация.

Участниците, присъствено и онлайн, дискутираха предложената методика, изготвена във връзка със Споразумение между Министерство на земеделието и храните и Международната банка за възстановяване и развитие. Обсъдиха се и вариантите за организация на процеса по извършване на Националната горска инвентаризация и изпълнението на съответните дейности. 

Председател на работната група е инж. Димитър Баталов – главен секретар на Изпълнителна агенция по горите, като тя включва експерти от Министерство на земеделието и храните, Изпълнителна агенция по горите, Министерство на околната среда и водите, Южноцентрално държавно предприятие гр. Смолян, Държавно горско стопанство – Буйновци, представители на Лесотехнически университет, Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН. Участниците, ползвайки чуждестранния опит и отчитайки спецификите у нас, направените проучвания и теренна  работа ще предложат  залагането на оптимален брой пробни площи и показатели за извършване на необходимите изследвания за прецизното изработване на Националната горска инвентаризация, която е изключително важна за страната ни. Тази инвентаризация ще допринесе за по-адекватната оценка на състоянието на горите и динамиката на горските ресурси за целите на стратегическото планиране и устойчиво управление в сектора.