Дежурен телефон  за уведомяване на РДГ Ловеч, при прекъсване на системата за видеонаблюдение в обектите по чл. 206 от ЗГ - 0878015112 

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА: https://app.eop.bg/buyer/32508

РДГ Ловеч | Обява за работа

Дата на валидност: 31.03.2023

Длъжност: МЛАДШИ ЕКСПЕРТ – СТОПАНИСВАНЕ И ЗАЩИТА НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ
Звено: РДГ Ловеч

Заемащият длъжността Младши експерт Стопанисване и защита на горските територииосъществява непосредствен контрол по изпълнение на дейностите по ползването на горските територии, собственост на физически и на юридически лица, общини и такива, представляващи държавна горска територия, по изготвяне и изпълнение на горскостопански планове, програми и проекти в териториалния обхват на РДГ - Ловеч и други.

Материали