Дежурен телефон  за уведомяване на РДГ Ловеч, при прекъсване на системата за видеонаблюдение в обектите по чл. 206 от ЗГ - 0878015112 

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА: https://app.eop.bg/buyer/32508

РДГ Ловеч | Обява за работа

Дата на валидност: 17.03.2023

Длъжност: ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ – ЛОВНО И РИБНО СТОПАНСТВО
Звено: РДГ Ловеч

Заемащият длъжността Главен експерт Ловно и рибно стопанство” осъществява непосредствен контрол по прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча. Участва в състава на комисии за оценка на ловни трофеи, в състава на комисии за придобиване право на лов и подборен отстрел, в епизоотични комисии свързани с болести по животните, в съвет по лова. Извършва проверки, дава предписания и установява нарушения на разпоредбите на Закона за лова и опазване на дивеча, Закона за горите, Закона за рибарството и аквакултурите, Закона за биологичното разнообразие, Закона за защитените територии и др

Материали