Дежурен телефон  за уведомяване на РДГ Ловеч, при прекъсване на системата за видеонаблюдение в обектите по чл. 206 от ЗГ - 0878015112 

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА: https://app.eop.bg/buyer/32508

Изпълнителна агенция по горите | Обява за работа

Дата на валидност: 02.12.2022

Длъжност: Обявява за конкурс за длъжността “главен експерт” в отдел „Ползване от горите“, дирекция “Горско стопанство” в ИАГ
Звено: Изпълнителна агенция по горите

Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността “главен експерт” в отдел „Ползване от горите“, дирекция „Горско стопанство“ в ИАГ са:

- Образователно - квалификационна степен – бакалавър;

- Ранг - IV младши;

- професионален опит- 3 години. 

Материали