Дежурен телефон  за уведомяване на РДГ Ловеч, при прекъсване на системата за видеонаблюдение в обектите по чл. 206 от ЗГ - 0878015112 

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА: https://app.eop.bg/buyer/32508

РДГ Ловеч | Обява за работа

Дата на валидност: 30.11.2022

Длъжност: СТАРШИ СПЕЦИАЛИСТ – ГОРСКИ ИНСПЕКТОР
Звено: РДГ Ловеч

Старши специалист - горски инспектор осъществява непосредствен контрол по прилагане на Закона за горите по отношение на всички дейности в горските територии, както и върху съхранението, транспортирането и преработването на дървесина и недървесни горски продукти. Предотвратява и установява нарушения на разпоредбите на ЗГ, ЗЛОД, ЗЗТ, ЗРА, ЗЛР, ЗБР и подзаконовите актове по прилагането им.
 Минимален размер на основната месечна заплата за длъжността по КДА: 710.00 (седемстотин и десет) лева. Индивидуалният размер на основната месечна заплата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и Вътрешните правила за заплатите на работещите по служебни и трудови правоотношения в РДГ Ловеч.

Материали